กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์


       กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นรับสมัครนักเรียน    - ภาพนักเขียน - 

   กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น หรือที่เรียกชื่อเต็มว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ซอยวีรวรรณถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน, นักศึกษาใหม่ ในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 โดยจะเปิดรับสมัครช่วงประมาณวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ของทุกปี หรืออาจมีการเพิ่มวันประกาศการรับสมัครเพิ่มเติมถึงช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากในช่วงนี้โรค COVID-19 ระบาด เพราะอาจมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ 

กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นรับสมัครนักเรียน- ภาพนักเขียน จาก Website : กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น -

Advertisement

Advertisement

สำหรับหลักฐานการสมัครเรียนได้แก่ 

1. วุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ใบ 

3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ใบ 

4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

5. อื่น ๆ เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

นักเรียน นักศึกษาสามารถสมัครได้ที่กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 043-322090 โทรสาร 043-227553

หรือจะสมัครผ่านออนไลน์ ที่ EMAIL: [email protected] และสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ Website: กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น

กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นรับสมัครนักเรียน- ภาพนักเขียน - 

  และในช่วงนี้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางกศน.อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น หรือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่นจึงห่วงใยนักเรียน นักศึกษา จึงเปิดรับสมัครให้ส่งหลักฐานการสมัครเรียนผ่านทางช่องทาง EMAIL ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น 

Advertisement

Advertisement

กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นรับสมัครนักเรียน- ภาพนักเขียน - 

  นอกจากนี้นักเรียนสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขดังกล่าว เพราะทางกศน. อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จะมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนนั้นคือผ่านทาง LINE เพราะการเรียนของนักเรียนกศน.อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และจะมีการพบปะพูดคุยเข้ากลุ่มกันทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน แต่เมื่อเป็นช่วงของการระบาดของโรค COVID-19 นักเรียนที่สมัครเรียนที่นี่ จะได้เรียนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งทางกศน.อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้จัดเตรียมช่องทางการสอนไว้เเล้ว 

กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นรับสมัครนักเรียน   - ภาพนักเขียน - 

  อย่างไรก็ตามนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดขอนแก่นที่สนใจเข้าศึกษากับกศน.อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ก็สามารถสมัครเรียนได้ตามช่วงเวลาดังกล่าว ผ่านตามช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง ซึ่งสมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

Advertisement

Advertisement