ชัยภูมิ – ได้ทุนเรียนนานกว่า 5 ปี จนจบสายอาชีพชั้นสูงรวมกว่า 90 ทุน  กสศ.ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เปิดรับสมัครด่วนให้กับเด็กนักเรียนที่กำลังใกล้เรียนจบชั้นม.3 และชั้น ม.6 ที่ครอบครัวเด็กด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ส่งเสียให้ลูกเรียนต่อได้ รีบติดต่อขอรับทุนเรียนฟรีได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  ด่วนได้ในไม่เกินวันที่ 5 มี.ค.2563 นี้เท่านั้น ในสาขาสายอาชีพชั้นสูง ในระดับชั้น ปวช. ต่อเนื่อง 5 ปี ส่งเสริมทุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงกว่า 6,500 – 7,500 บาท/เดือน นานกว่า 5 ปี  และในระดับชั้น ปวส. นานกว่า 2 ปี ส่งเสริมทุนต่อเดือนกว่า 7,500 บาท/เดือน !

ด่วนเด็กม.3-6ขาดทุนเรียนต่อมีเฮเปิดโอกาสรับสมัครขอทุนเรียนฟรีไม่เกิน 5 มี.ค.63นี้เท่านั้น

( 4 ก.พ.63 ) ที่จ.ชัยภูมิ นายบันลือศักดิ์  มานาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้รับการคักเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทางกองทุนดังกล่าวได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนและเงินทุนในการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษา

Advertisement

Advertisement

ด่วนเด็กม.3-6ขาดทุนเรียนต่อมีเฮเปิดโอกาสรับสมัครขอทุนเรียนฟรีไม่เกิน 5 มี.ค.63นี้เท่านั้น

ซึ่งครั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการทั้งในระดับชั้น ปวช.และปวส. ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามเกณฑ์พิจารรณาของ กสศ. ที่เปิดโอกาสให้เด็กที่กำลังเรียนใกล้จบในระดับชั้น ม.3 (ทุน 5 ปี) มาเรียนต่อในชั้น ปวช.ต่อเนื่องถึง ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ พืชศาสตร์,สัตว์ศาสตร์,ช่างเกษตรและการผลิตสัตว์น้ำ ในระยะ 3 ปี แรก(ปวช.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 6,500 บาท ต่อด้วย 2 ปีหลัง (ปวส.) ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษา

Advertisement

Advertisement

ด่วนเด็กม.3-6ขาดทุนเรียนต่อมีเฮเปิดโอกาสรับสมัครขอทุนเรียนฟรีไม่เกิน 5 มี.ค.63นี้เท่านั้น

และในระดับชั้นเด็กด้อยโอกาสที่มาจากชั้น ม.6 (ทุน 2 ปี) เรียนต่อในระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์,สาขาวิชาสัตวศาตร์,สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนรายเดือนๆละ 7,500 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ด่วนเด็กม.3-6ขาดทุนเรียนต่อมีเฮเปิดโอกาสรับสมัครขอทุนเรียนฟรีไม่เกิน 5 มี.ค.63นี้เท่านั้น

โดยในรุ่นโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในครั้งนี้จะเปิดรับสมัครเด็กที่มีคุณสมบัติ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.3 (ทุน 5 ปี) ในชั้น ปวช. หรือ ม.6 (ทุน 2 ปี) ในชั้น ปวส. ซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส จากเกณฑ์ของ กสศ. ที่มีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยครัวเรือนต่อคนหักค่าใช้จ่ายเหลือไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน ,มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ในภาคเรียนสุดท้าย,กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ในกรณีขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เกินร้อยละ 30 บนของระดับชั้นเรียน และเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะฝีมือและนวัตกรรม มีหลักฐานการเข้าร่วมประกวดอย่างน้อยในระดับสถาบันในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ต้องการสมัครเรียน

Advertisement

Advertisement

ด่วนเด็กม.3-6ขาดทุนเรียนต่อมีเฮเปิดโอกาสรับสมัครขอทุนเรียนฟรีไม่เกิน 5 มี.ค.63นี้เท่านั้น

ซึ่งในโครงการฯปี 2563 นี้ จะรับสมัครการขอสนุบสนุนทุนเรียนให้กับเด็กทั้งในจ.ชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ดังกล่าวได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้ทั้งหมดครั้งนี้รวม 90 ทุน/คน ได้ในไม่เกินวันที่ 5 มีนาคม 2563 ปีนี้เท่านั้น

ด่วนเด็กม.3-6ขาดทุนเรียนต่อมีเฮเปิดโอกาสรับสมัครขอทุนเรียนฟรีไม่เกิน 5 มี.ค.63นี้เท่านั้น

ซึ่งเด็กผู้ปกครองที่สนใจจะขอสมัครรับทุนดังกล่าวได้ สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่เพจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ และ www.ccat.ac.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081-6697085 รองฯวิภา 093-3197797 ครูวรางคณา 084-4985013 ได้จากนี้เป็นต้นไปไม่เกินวันที่ 5 มีนาคม 2563 นี้เท่านั้น