ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

การศึกษากับปัญหายุคดิจิทัล

การศึกษากับปัญหายุคดิจิทัล

ในปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผลต่อสภาพสังคมในด้านต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษานั้นส่งผลกระทบโดยตรง เนื่องจากต้องพัฒนาทักษะ และกระบวนการต่าง ๆของนักเรียน ให้