ถ้าพูดถึงเรื่องการอุปสมบททุกคนคงจะมองข้าม ' โบสถ์ 'ไปไม่ได้เพาะว่าการจะอุปสมบทได้นั้นเราต้องทำพิธีภายในโบสถ์ เพราะในโบสถ์นั้นได้มีการประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปไว้ประกอบพิธีต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ได้แก่การสำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมกันทำสังฆกรรมตามพระวินัย เช่นสวดพระปาติโมกข์ด้านในโบสถ์แต่โบสถ์ที่ยกขึ้นมาในหัวข้อนี้คือโบสถ์นี้อยู่ที่ วัดบ้านดอนไม้ไฟ ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 และเสร็จภายในปี 2559 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งคนในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงได้พูดคุยกันว่าโบสถ์แห่งนี้ได้ทำเสร็จเร็วกว่าวัดในบริเวณใกล้เคียง ด้านในโบสถ์นั้นประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมฝาผนังเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากภาพวาดในบริเวณท้องถิ่นภาคอีสานเรา ซึ่งข้างในยังประกอบไปด้วยพระพุทธรูปประดิษฐ์สถานอยู่ด้านในซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ได้ทำการหลอมจากทองคำแท้จากจิตศรัทธาจากประชาชนทั่วไปที่ได้มาร่วมพิธีในวันนั้น ซึ่งวัดแห่งนี้ปัจจุบันอยู่ในเขต บ้านดอนงามพัฒนา ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งวันแห่งนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางของหมู่บ้านซึ่งเวลามีงานหรือมีกิจกรรมที่คนในชุมชนได้มารวมทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันเข้าพรรษา วันออกพรรษาภาพประกอบ ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่ วัดแห่งนี้มีโบสถ์ที่สร้างเสร็จเร็วเนื่องจากความศรัทธาของคนในพื้นที่และยังมีผู้ที่มีจิตศรัทราของคนผู้มีจิตรใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่จะช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยไปตลอด โดยไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักความเป็นมาของโบสถ์แห่งนี้ว่ามีประวัติมาอย่างไรภาพประกอบ

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement