วันที่ 30 ตุลาคม 2562 บริเวณชายหาด ที่ทำการชุมชนกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดกิจกรรม สาน สร้าง สุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ 17 โดยมี นายสุพจน์ กองศักดิ์ ผู้บริหารโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1  หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มประมงเรือเล็ก ชุมชนในพื้นที พนักงาน เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรม เป้นจำนวนมาก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-Copy-116-1024x768.jpg

นายสุพจน์ กองศักดิ์ ผู้บริหารโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง หน่วยงานส่วนท้องถิ่น  ชุมชนและสมาชิกกลุ่มประมงในทุกพื้นที่  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม   แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพ ความร่วมมือ และความตั้งใจจริงที่ได้ช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยกิจกรรม สาน สร้าง สุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับบีแอลซีพี ปีที่ 17  ประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบเกาะสะเก็ด ทั้งบริเวณชายหาดและใต้น้ำ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมจำนวน 2,119,999 ตัว  กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี กับผู้บริหารและพนักงานบีแอลซีพี  พันธุ์สัตว์น้ำที่มาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ แม่พันธุ์ปูม้าและลูกปูม้า รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,119,999 ตัว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-Copy-112-1024x768.jpg

พันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดนี้ นำมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำบ้านพยูน ภายใต้วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กิจกรรมดังกล่าว มุ่งผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดสังคมที่มีความสุข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

Advertisement

Advertisement