ททท. จับมือ GC และมูลนิธิ ECOALF จัดงาน “Shade of Blue Ocean ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม” ภายใต้โครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand”ปีที่3 เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปลุกจิตสานึกในการอนุรักษ์ท้องทะเล ไทย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-Copy-154.jpg

วันที่ 21 ธันวาคม 2562  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัวจิตอาสา กิจกรรมดำน้าเก็บขยะใต้ท้องทะเล และบริเวณชายหาด ในงาน “Shade of Blue Ocean ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม” ภายใต้โครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand” โดยมี ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (GC) และนายฮาเวียร์ โกเยนิเช่ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ประเทศสเปน รว่มพิธี พรอ้มดว้ยดารานักแสดงจ๊อบ-นิธิสมทุรโคจร, ต๊ัก-บริบูรณ์ จันทร์เรืองและครอบครัว,นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต ร่วมเก็บขยะและรณรงค์ รักษาสิ่งแวดล้อม ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าสถานีรายงานบ้านเพหาดเภตราจังหวัดระยอง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-Copy-145.jpg

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วโลกมาโดยตลอด เห็นได้จาก การจัดอันดับของ Trip Advisorในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมักจะได้รับการโหวตให้เป็น Travelers’ Choice ติดอันดับหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลยอดนิยมที่สุดในโลกมาโดยตลอด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/4-Copy-98.jpg

เช่นจังหวัดระยอง ชลบุรี ที่อยู่ทางฝั่งอ่าวไทยและภูเก็ตกระบี่ซึ่งอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรหลักที่ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศและมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยังยืนมาโดยตลอด ได้ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จากัด (มหาชน) และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ราชอาณาจักรสเปน ดาเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand มาตั้งแต่ปี2560

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/5-Copy-44-1024x768.jpg

ด้วยความตระหนักในความสำคัญของการจัดการแก้ปัญหาขยะในท้องทะเลไทยและการสร้างจิตรสำนึกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงนักท่องเที่ยวในการเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้ทะเลไทยใสสะอาด พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนตราบนานเท่านาน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/6-Copy-20.jpg

นอกจากนี้โครงการของเรายังมีการต่อยอดนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างมูลราคาเพิ่มแก่ขยะที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นคุณค่าให้กลับมาเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการออกแบบอย่างร่วมสมัยถือได้ว่าเป็นการยกระดับจาก Recycling เป็น Upcycling ซึ่งโครงการนี้เริ่มเมื่อเดือนกันยายนปี 2560 ในพื้นที่เกาะเสม็ดระยอง ถือเป็นการจุดประกายและร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านขยะ และวันนี้เป็นอีกครั้งที่พันธมิตรทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังดำเนินการจัดกิจกรรม “Shade of Blue Ocean”ในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศและยังเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมที่หลายภาคส่วนในพื้นที่ให้การสนับสนุน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/7-Copy-12-1024x768.jpg

 ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า การจัดงาน  Shade of Blue Ocean ในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการสานต่อ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยGC และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ เพื่อจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทะเลของไทยซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่สามและยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อการจัดการขยะในทะเลและการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างยังยืน  โดยตลอดระยะเวลาสามปีโครงการสามารถรวบรวมปริมาณขยะพลาสติกที่เก็บได้จากบริเวณชายหาดและในทะเลระยองจำนวน 20 ตันและนำมาผ่านกระบวนการอัฟไซเคิลด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อคืนชีวิตใหม่ให้ขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นมากมายอาทิเสื้อผ้ากระเป๋าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะซึ่งนับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความยั่งยืนให้กับโลก นอกจากนี้ในอนาคตเรายังมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ UpcyclingtheOceans,Thailan ต่อไป โดยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งนำโครงการเป็นโมเดลเพื่อต่อยอดสู่โครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะต่อไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/8-Copy-4.jpg

 “Shade of Blue Ocean” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวใน จังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังมอบถังขยะที่เพ้นลายสวยงาม ให้กับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด, เทศบาลตำบลบ้านเพ และชุมชนต่างๆ ในจังหวัดระยอง ภายในงานยังได้นำเอาวัสดุที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ วัสดุเหลือใช้ที่กลายเป็นขยะมาดัดแปลงตกแต่งสถานที่ มีการจัดนิทรรศการ DIY จากขยะ อีกด้วย