เวลา 9.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ริมแม่น้ำระยอง บริเวณหลังโรงละครหนังใหญ่ นายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงเนิน เป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1  โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-Copy-115-1024x577.jpg

โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จนทำให้ชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพตามลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนคูคลองบางสายเกิดการตื้นเขิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-Copy-111-1024x577.jpg

โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยังเป็นโครงการที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  และวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ อีกด้วย

Advertisement

Advertisement