นายต้นใช้สิทธิฟ้องขับไล่นายเต้ ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 12345 ขณะที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นนายต้นและนายเต้ได้ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่า หากนายเต้ได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยชำระเงินให้แก่นายต้นครบถ้วนแล้ว โดยผลแห่งข้อกำหนดตามสัญญาระหว่างนายต้นและนายเต้ที่ดินโฉนดเลขที่ 12345 ย่อมตกเป็นของนายเต้ ศาลพิพากษาตามยอม ดังนี้ เมื่อไหร่นายเต้ชำระเงินให้แก่นายต้นครบแล้วนายเต้จะมีสิทธิ์เข้ายึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ในฐานะเจ้าของที่ดินที่พิพาทได้หรือไม่ และนายเต้จะมีสิทธิ์เรียกร้องให้นายต้นจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่นายเต้เพื่อให้บริบูรณ์เป็นทรัพยสิทธิที่ได้หรือไม่เพราะเหตุใด 

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

 

ตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรค 1 ว่าด้วยภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์เว้นแต่นิติกรรมจะทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

Advertisement

Advertisement


ขอขอยคุณภาพจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

 

 

การวินิจฉัย 

 ตามกฎหมาย การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางนิติกรรมนั้นบริบูรณ์เป็นทรัพยสิทธิที่ได้ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าฝ่าฝืนจะมีผลเป็นเพียงบุคคลสิทธิใช้กล่าวอ้างได้เฉพาะคู่สัญญาเท่านั้นไม่สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกได้ ตามมาตรา 1299 วรรค 1 

กรณีนี้การที่นายต้นใช้สิทธิ์ฟ้องขับไล่นายเต้ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่12345  ขณะที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นายต้นและนายเต้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน หากในข้อใดปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยชำระเงินให้แก่นายต้นครบถ้วนแล้วผลแห่งข้อกำหนดตามสัญญาระหว่างนายต้นและนายเต้ที่ดินโฉนดเลขที่ 12345 ย่อมตกเป็นของนายเต้และศาลพิพากษายอมตามนั้น เมื่อไหร่ขอได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยชำระเงินให้แก่นายต้นครบถ้วนแล้วที่ดินย่อมตกเป็นของนายเต้และถือเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางนิติกรรมตามมาตรา 1299 วรรคหนึ่ง และด้วยผลแห่งนิติกรรมนี้แม้จะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็หามีผลทำให้ก็ไม่มีผลทำให้นิติกรรมการได้มาดังกล่าวตกเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์แต่อย่างใดเพียงแต่ทำให้การได้มาของนายเต้ให้บริบูรณ์ในฐานะทรัพยสิทธิเท่านั้นแต่ในระหว่างคู่กรณีย่อมมีผลผูกพันกันในฐานะบุคคลสิทธิทำให้ในข้อใดมีสิทธิ์เข้ายึดครอบครองใช้ประโยชน์ในฐานะเจ้าของที่ดินของนายต้นได้ 

Advertisement

Advertisement

และเมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์คือมีโฉนดที่ดิน นายเต้ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องให้นายต้นจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ตนเองได้สรุปแล้วและนายเต้มีสิทธิ์เข้ายึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ในฐานะเจ้าของที่ดินพิพาทและมีสิทธิ์เรียกร้องให้นายต้นจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ตัว เพื่อให้บริบูรณ์เป็นทรัพยสิทธิได้ 

ขอขอบคุณภาพจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

 

 

ขอขอบคุณภาพปกและภาพประกอบจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law