ลินินต้องการฆ่าพงษ์ เมื่อเห็นแม็กเต้น zumba อยู่จึงเข้าใจว่าเป็นพงษ์ลินินจึงใช้อาวุธยิงไปที่แม็คทำให้แม็คได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายและกระสุนยังไปถูกชินได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาจนเสียหลักล้มลงไปทับลูกหมาของปรางด้วย 

 

ประมวลกฎหมายอาญาประกอบการวินิจฉัยมีดังนี้ คือ 

มาตรา 59 บัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อ ได้กระทำโดยเจตนาเว้นแต่จะกระทำโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ต้องรับผิด เมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งว่าให้ต้องรับผิด แม้ได้กระทำโดยไม่เจตนา การกระทำโดยเจตนาได้แก่การกระทำโดยรู้สึกสำนึกในการที่กระทำ และในขณะเดียวกันผู้กระทำต้องประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำนั้น ถ้าผู้กระทำไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นไม่ได้

Advertisement

Advertisement

การกระทำโดยประมาทได้แก่การกระทำโดยความผิดที่ไม่ใช่เจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาใช้เพียงพอไม่

ขอขอบคุณภาพจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

  มาตรา 60 บัญญัติว่าผู้ใดเจตนาที่กระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ให้ถือว่าบุคคลนั้นกระทำโดยเจตนาบุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้น แต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานะของบุคคลหรือ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้กระทำที่ได้รับผลร้ายไม่ให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้น 

ขอขอบคุณภาพจาก https://wallpaperaccess.com/hd-lawมาตรา 61 บัญญัติว่าผู้ใดเจตนากับทางบุคคลหนึ่งแต่ได้กระทำต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดเป็นข้ออ้างแก้ตัวไม่ได้กระทำโดยเจตนาหาได้ไม่ 

Advertisement

Advertisement

มาตรา 80 บัญญัติว่า ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่ก็ทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลผู้นั้นพยายามกระทำความผิด ผู้ใดพยายามกระทำความผิดผู้นั้นต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 

ขอขอบคุณภาพจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

 

ในกรณีนี้สามารถแยกวินิจฉัยได้ดังนี้ 

กรณีของแมค การที่ลินินต้องการฆ่าพงษ์แต่เห็นแม็กเต้นซุมบ้าอยู่จึงเข้าใจว่าเป็นพงษ์ จึงใช้อาวุธปืนยิงไปที่แมคนั้นถือว่าลินินมีเจตนากระทำต่อพงษ์ตามมาตรา 59 วรรค 2 แต่ได้กระทำต่อแมค ซึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดไปดังนี้ลินินจะอ้างความสำคัญผิดมาเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ได้กระทำโดยเจตนาต่อแมค ไม่ได้ตามมาตรา 61 เมื่อลินินมีเจตนาฆ่าพงษ์มาตั้งแต่แรกการที่กระสุนถูกแมคได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายจึงเป็นกรณีที่ลินินได้ลงมือกระทำตามความผิดไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเพราะแมคไม่ตายตามที่ต้องการดังนั้นจึงต้องรับผิดทางอาญาต่อแมค ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยสำคัญผิดในตัวบุคคลตามมาตรา 80 ประกอบด้วยมาตรา 61 

Advertisement

Advertisement

กรณีของชินการที่ใช้ปืนยิงแมคทำให้แมคได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายและกระสุนยังไปทุกชิ้นได้รับบาดเจ็บด้วยนั้นเป็นกรณีที่เจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปซึ่งตามกฎหมายให้ถือว่าลินินได้กระทำโดยเจตนาต่อบุคคลผู้ซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้นด้วยตามมาตรา 60 ดังนั้นต้องรับผิดทางอาญาต่อชินฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยพลาดตามมาตรา 80 ประกอบด้วยมาตรา 60 

 

กรณีของปราง การที่ชินถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาและทำให้ชิ้นเสียหลักล้มลงไปทับลูกหมาของปรางด้วยนั้นเป็นกรณีที่มีเจตนาที่จะกระทำต่อตัวบุคคลแต่ผลของการกระทำนั้นไปเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นจึงไม่ถือเป็นการกระทำโดยพลาดตามมาตรา 60 แม้ว่าการกระทำของลินินจะเกิดขึ้นด้วยความประมาทมาตรา 59 วรรค 4 แต่เนื่องจากการกระทำโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั้นกฎหมายอาญามิได้บัญญัติไว้เป็นความผิดดังนั้นจึงไม่ต้องรับผิดทางอาญาต่อปราง 

 

สรุปลินินนต้องรับความผิดทางอาญา ต่อแมค ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยสำคัญผิดในตัวบุคคลตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 61 และต้องรับผิดทางอาญาต่อชินฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยพลาดตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 60 แต่ลินินไม่ต้องรับผิดทางอาญาต่อปรางเพราะการกระทำโดยประมาททําให้เสียทรัพย์ไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดทางอาญา