ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

อัจฉริยะภูมิปัญญา ตีเตาเผาถ่าน

อัจฉริยะภูมิปัญญา ตีเตาเผาถ่าน

คนทำถ่าน           สมัยก่อนคนบ้านนอก บ้านป่า ทำไร่ ทำนาเป็นอาชีพหลัก หลังจากเสร็จสิ้นหน้านาหรือปลูกพืชในไร่เสร็จแล้ว งานอย่างอื่นก็ไม่มีถ้าเป็นหน้าฝนก็พอหาปลาตามหนอง ตามคลองได้ เมื่อเข้าหน้าแล้งก็เริ่
133