ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

บ้านอีต่อง คิริงาคุเระแห่งเมืองไทย

บ้านอีต่อง คิริงาคุเระแห่งเมืองไทย

ที่มาภาพ : ถ่ายเอง     ที่มาภาพ : ถ่ายเอง  สุดเขตชายแดนประเทศไทยมีเมืองเล็กที่เป็นที่ตั้งของเหมืองเก่าที่ในสมัยอดีตเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนเมื่อเหมืองได้มีการปิดตัวลงจึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็น สถาน