การพัฒนายุวเกษตรกรของจังหวัดสุพรรณบุรี บ้านผม

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้

          สวัสดีครับเพื่อน ๆ ผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน วันนี้ผมมีโอกาสเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดที่ผมอยู่ คือ จังหวัดสุพรรณบุรีครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าสังคมเกษตรกรรมกำลังเปลี่ยนไป ... “ เปลี่ยนไปอย่างไร ..? ” เมื่อก่อนชาวชนบทส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ต่างก็ทำอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะในส่วนของภาคกลาง ซึ่งรวมจังหวัดสุพรรณบุรีของผมก็ด้วยเช่นกัน ล้วนยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อู่ข้าว อู่น้ำ ” ก็อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง แต่ตอนนี้เมื่อเทคโนโลยีก้าวไกล การศึกษาก้าวหน้า และการสร้างค่านิยมของคนที่ได้ชื่อว่า “ พ่อ แม่ ” ต่างก็รู้สึกว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่....ไม่ยั่งยืน เหนื่อย และ ไม่รวย

Advertisement

Advertisement

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้

          ด้วยเหตุนี้จึงทำทำให้หลาย ๆ คนต่างส่งลูกให้เรียนหนังสือสูง ๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรม พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้ลูก ๆ หลาน ๆ ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ  สังคมเกษตรกรรมจึงเปลี่ยนไป ไม่เพียงเท่านี้อาชีพเกษตรกรรมก็กำลังเข้าสู่การขาดแคลนแรงงานในการทำการเกษตรด้วยเช่นกันครับ ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด โดยจัดขึ้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์ข้างแห่งชาติ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยต้องการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายยุวเกษตรกรและเป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องและกลุ่มยุวเกษตรกร มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และมีการจัดตั้งทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเครือข่ายภาคีระดับจังหวัด

Advertisement

Advertisement

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้

          โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านยุวเกษตรกรระดับอำเภอ , ที่ปรึกษายุวเกษตรกร , Smart farmer , ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ , และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ หลังจากที่เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ผมในฐานะเกษตรกร และเป็น 1 ในตัวแทนของเครือข่ายกลุ่มศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมจะให้ความร่วมมือ สนับสนุนและผลักดัน โดยการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับทางโรงเรียนในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตัวน้อย ๆ  ซึ่งก็คือเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ได้เรียนรู้ ได้มาสัมผัสเกี่ยวกับการทำการเกษตรว่าเป็นอย่างไร

Advertisement

Advertisement

          ในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรคนหนึ่ง การได้มีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรได้ ก็รู้สึกดีใจแล้วครับ

สวัสดีครับ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้

สุริยา

ภาพถ่ายทั้งหมดโดยผู้เขียน

หมายเหตุ :  ยุวเกษตรกร คือ เด็กและเยาวชน ที่มีอายุ 10 - 25 ปี ที่สนใจการทำการเกษตร โดยผู้ที่จะเป็นยุวเกษตรกรได้นั้นจะต้องเข้าร่วมโครงการยุวเกษตรกรก่อน โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอกับโรงเรียนจะต้องประสานงานกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาครับ