ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ท้าวมหาพรหม...จุดใหม่

ท้าวมหาพรหม...จุดใหม่

การจะเป็นสังคมได้นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประเทศไทยเป็นเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่สิ่งที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา และที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็น่าจะหนีไม่พ้น