สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

รู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนเริ่มออกเดินทาง

รู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนเริ่มออกเดินทาง

รู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนเริ่มออกเดินทาง   พ่อแม่ที่มีลูกผู้หญิงส่วนมากจะนิยมอบรมลูกให้เป็น “กุลสตรี” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักนวลสงวนตัว เป็นเด็กดีมีมารยาท พูดจาอ่อนหวาน ประพฤติปฎิบัติตามประเพณีดั้งเด