ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

บ้านขุนสมุทรจีน : วิถีชุมชน บนแผ่นดินที่สูญหาย

บ้านขุนสมุทรจีน : วิถีชุมชน บนแผ่นดินที่สูญหาย

จากชุมชนที่อยู่อาศัย ได้กลับกลายเป็นพื้นที่วิกฤต ที่มีปัญหาจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงจากภาวะโลกร้อน ที่ทำให้เกิด "สตอร์ม เซิร์จ" (Storm surge) ที่คลื่นถาโถมเข้าซัดชายฝั่งจนแผ่นดินไหลเลื่อนลงสู่ทะ