วัดมฤคทายวันวัดมฤคทายวัน

 

ตั้งอยู่เลขที่๑๑๖ หมู่ที่๑๑ ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่๒๕ไร่๒งาน

          พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองจึงถูกน้ำท่วมประจำ สภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนาโล่งแจ้ง อาคารเสนาสนะต่างๆมีอุโบสถกว้าง๘เมตรยาว๒๐เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๐๕ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง๑๙เมตร ยาว๓๖เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.๒๔๘๖ สร้างด้วยไม้และคอนกรีต หอสวดมนต์สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฎิสงฆ์จำนวน๖หลัง ในปัจจุบันได้สร้างเพิ่มขึ้น๒หลังรวมเป็น๘หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียะวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ วัดมฤคทายวันสร้างขึ้นเป็นวัด ณ ตั้งแต่วันที่๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๙ เดิมมีนามว่า “วัดรางเนื้อตาย” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๔ ต่อมาเรียกว่า “วัดเนื้อตาย” ได้เปลี่ยนเป็น “วัดมฤคทายวัน” ในปีพ.ศ.๒๔๘๓ การสร้างวัดนั้นได้มีนายถม ปฐมพันธ์ บริจาคที่ดินได้สร้างวัด๒๐ไร่ ต่อมาถึงปีพ.ศ.๒๕๐๐ นาวขวัญ สุขสวย บริจาคให้แก่วัด๒ไร่๒งาน๗๒ตารางวา ถึงปีพ.ศ.๒๕๑๔ นายหลี อรุณรุ่ง บริจาคที่ดินให้แก่วัดอีก๒ไร่๒งาน๒๘ตารางวา ปีพ.ศ.๒๕๑๖ นางปุย เกษโรจน์ ได้ถวายเป็นที่กัลปนา ๑๐ไร่ ทางวัดได้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นต้นมา ที่วัดนี้มีโรงรียนขยายโอกาสที่มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ตอนต้นของราชการอยู่ด้วย

Advertisement

Advertisement

          หมู่บ้านรางเนื้อตาย แต่เดิมทีพื้นที่ของชุมชุนรางเนื้อตายเป็นพื้นที่กว้าง มีต้นไม้ใหญ่ หญ้าปกคลุม และมีตัวเนื้อทรายหรือกวางที่มีขนาดเล็กอยู่แถวนี้เยอะ จนมีช่วงหนึ่งที่อยู่ๆพวกตัวเนื้อทรายได้ล้มตายเป็นจำนวนมาก คนในระแวกนั้นได้เรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า "รางเนื้อตาย"วัดมฤคทายวัน

Advertisement

Advertisement

 


หลวงพ่อปาน

 วัดมฤคทายวัน

  •  สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่วัดคือพระศาสดาหรือหลวงพ่อปาน(ที่เรียกกันในปัจจุบัน)ได้มาจากการที่พระครูมงคลกิจวิบูลนำพระพักตร์พระพุธทเจ้าที่หลวงพ่อปานปั้นมาจากวัดบางนมโคเมื่อประมาณพ.ศ.๒๔๘๘-๒๕๓๒ นำมาประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถเพื่อให้ชาวบ้านมาสักการะบูชาบนบานศาลกล่าว ต่อมาชาวบ้านได้เรียกเป็นหลวงพ่อปาน หลวงพ่อปานได้ให้โชคให้ลาภแก่ชาวบ้าน พระครูมงคลกิจวิบูลจึงปั้นส่วนที่เหลือให้เป็นพระพุธทรูปโดยสมบูรณ์ เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวรางเนื้อตาย

    พระธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยม

วัดมฤคทายวัน

 

  •  พระธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยมสร้างโดยได้พระบรมสารีริกธาตุจากการที่เจ้าคณะภาคไปที่อินเดียและนำกลับมาถวายที่วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๔๐๐ถึง๕๐๐วัดในสมัยนั้น เริ่มสร้างพระธาตุเจดีย์เมื่อประมานพ.ศ.๒๕๖๐ มีสองชั้น ชั้นบนมีพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นล่างมีรอยพระพุธทบาทจำลอง

Advertisement

Advertisement


วัดมฤคทายวัน

 

รายชื่อเจ้าอาวาส

รูปที่๑ พระอธิการแห พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๕

รูปที่๒ พระอธิการแหยม พ.ศ.๒๔๖๕-๒๔๗๐

รูปที่๓ พระอธิการผิว พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๘๒

รูปที่๔ พระอธิการเทียม พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๘

รูปที่๕ พระครูมงคลกิจวิบูล พ.ศ.๒๔๘๘-๒๕๓๒

รูปที่๖ พระครูวิมลจันทรวัน พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๓

รูปที่๗ พระสมุห์สุคนธ์ สนตจิตโต พ.ศ.๒๕๔๓-ปัจจุบัน

 

ปัจจุบันมีพระสงฆ์ทั้งหมด ๕ รูป (พ.ศ.๒๕๖๓)


วัดมฤคทายวัน

 วัดมฤคทายวัน


วัดมฤคทายวัน

 วัดมฤคทายวัน


เก็บข้อมูลวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

คณะผู้จัดทำ/รูปภาพโดย

อารียา รอดเสถียร

สุวรรณิษา คงชุ่ม

สุทธิรัตน์ โพธิ์นิล

นักศึกษาสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดทำนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์