วัดพระศรีสรรเพชญ์ คืออะไร?

วัด

วัด

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญในอดีต ของอาณาจักรอยุธยา กล่าวไว้ว่า สร้างขึ้นราวช่วงต้นกรุงศรีอยุธยา

โดยนักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าก่อนจะกลายมาเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ ในรัชสมัยของ สมเด็จพระรามาธิบดีที่1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอยุธยา

พระเจ้าอู่ทองนั้นได้ใช้บริเวณดังกล่าวสร้างเป็นวังที่ประทับของพระองค์ ต่อมาในรัชสมัยของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์ก็ได้ทรงสร้างพระราชวังขึ้นใหม่บริเวณทางเหนือของวังเดิม และพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนวังที่เคยใช้มาตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระเจ้าอู่ทอง ให้เป็นวัดแทนโดยให้เป็นวัดในพระราชวัง สำหรับประกอบพิธีสำคัญของบ้านเมือง โดยเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาต่อมาในปี พ.ศ.2035 ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งเป็นพระโอรสของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์ทรงสร้างเจดีย์ขึ้น โดยเลียนแบบเจดีย์แบบลังกา เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดาของพระองค์และก็ทรงสร้างเจดีย์อีกองค์ขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3 พระเชษฐาของพระองค์

Advertisement

Advertisement

ต่อมาหลังจากที่พระรามาธิบดีที่2 สวรรคต สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4 ( หน่อพุทธางกูร ) ได้ขึ้นเสวยราชย์สมบัติแทนพระองค์ก็ทรงสร้างเจดีย์ขึ้นอีกองค์ เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2นอกจากพระเจดีย์สามองค์ ก็ยังมีสิ่งอื่นภายในวัด เช่น โบสถ์ หอระฆัง ฯลฯ

วัด

                                                                        (  มุมบางส่วนของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ) 


แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2310 พระเจ้ามังระ แห่งกรุงรัตนะปุระอังวะ ได้ประกาศสงครามกับอาณาจักรอยุธยาโดยมีพระราชบัญชาให้ เนเมียวสีหบดี และมังมหานรธา ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาจนอาณาจักรอยุธยาต้องปราชัยแก่อาณาจักรอังวะจนต้องเสียกรุง กรุงศรีอยุธยาถูกเผาไม่เว้นวัดวา รวมถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ เหลือแต่ซากปรักหักพังตราบจนทุกวันนี้ ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ( รัชกาลที่๑ ) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ก็ทรงให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม( วัดพระแก้ว ) ขึ้นในกลางเมืองโดยเลียนแบบมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ในอยุธยา

Advertisement

Advertisement

โดยกล่าวไว้ว่าในสมัยนั้นคนลือกันว่า วัดพระศรีสรรเพชญที่อยุธยา สวยงามกว่า วัดพระแก้วในกรุงรัตนโกสินทร์ หรือ กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันหลายเท่า

จนทำให้ในปัจจุบันนักโบราณคดีก็กล่าวไว้ว่า วัดพระศรีสรรเพชญ์ นั้น สวยงาม กว่าวัดพระแก้ว ดังคำล่ำลือ วัดพระแก้วที่สวยงามในปัจจุบันยังขนาดนี้แล้ววัดพระศรีสรรเพชญ์จะสวยงามขนาดไหน? รวมถึงสถาปัตยกรรมอื่นๆในอยุธยา

Advertisement

Advertisement

แล้วคุณมีจินตนาการอย่างไรบ้างครับ เกี่ยวกับโบราณสถาน? คุณเคยคิดมั๊ยว่า โบราณสถานที่เราเห็นในปัจจุบัน สภาพแบบนี้ แล้วในอดีตจะเป็นแบบไหน?

ประวัติศาสตร์มีไว้ให้เรียนรู้

( หากข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ )

วัด

วัด

         วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว ในกรุงเทพมหานคร )


ขอขอบคุณภาพจาก : จิรัฐ ธานีวรรณ