ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

เรื่องของเรา ชาวจิ้งหรีด

เรื่องของเรา ชาวจิ้งหรีด

ครั้งหนึ่งเราเคยไปเป็นวิทยากรอาสาสมัครอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้เข้าใจถึงหลักในการจัดการที่ถูกต้องท่ามกลางบรรยากาศโพล้เพล้กลางทุ่งนาลมเย็นๆพร้อมกับเกษตรกรทั้งหมู่บ้านที่พากันทำกับข้าว ห