ปี 2020 เป็นยุคสมัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ข้อมูลบางอย่างที่ทุกคนได้รับรู้อาจจะยืดยาว ย่อยยาก หรือบางครั้งอาจไม่มั่นใจว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนโดยตรง โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้  ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้พวกเราทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดขั้นรุนแรงของเชื้อไวรัสดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลของเพื่อน ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเข้าใจง่าย วันนี้เราขอแนะนำ “แหล่งเรียนรู้ด้านสุขอนามับนโลกออนไลน์” จากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ โดยสื่อความรู้เหล่านี้ ทุกหน่วยงานยินดีให้นำไปแบ่งปันต่อได้โดยไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะ

Advertisement

Advertisement


เว็บไซต์กรมอนามัย : เป็นเว็บไซต์ที่ผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ด้านสุขอนามัยมาอย่างยาวนาน สื่อที่เผยแพร่เป็นความรู้ให้แก่ประชาชน เช่น อีบุ๊ก อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ บทความสั้น Animation Toon เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีอินโฟกราฟิกเรื่องไวรัสโควิด-19 ในประเด็นเรื่อง วิธีใช้หน้ากากอนามัย วิธีการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และวิธีการล้างมือที่ถูกหลักอนามัย เป็นต้น

เว็บไซต์กรมอนามัย เว็บไซต์กรมอนามัย                               // ขอบพระคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์กรมอนามัย //


เว็บไซต์กรมควบคุมโรค : โดยปกติทางเว็บไซต์ให้ข้อมูลด้านโรคระบาด และโรคติดเชื้ออยู่แล้ว ต่อมาภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางเว็บไซต์ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกวัน โดยอัปเดทข้อมูลสถานการณ์ประจำวันของประเทศไทย รวมทั้งสถานการณ์ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การดูแลตัวเอง การป้องกันการติดเชื้อไวรัส วิธีการจัดการสถานที่ให้ปลอดไวรัสโควิด-19 เป็นต้น 

Advertisement

Advertisement

เว็บไซต์กรมควบคุมโรคเว็บไซต์กรมควบคุมโรค                              // ขอบพระคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค // 


เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต : เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ สังคมไทยมีความเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยทางจิตใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความเห็นอกเห็นใจผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจมากตามไปด้วย ซึ่งกรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ข่าว/บทความ/คลิปวิดีโอ/อินโฟกราฟิก/แบบสอบถามด้านสุขภาพจิต จนกระทั่งปัจจุบัน มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมสุขภาพจิตก็ได้ให้ความรู้เพื่อลดความตระหนก และความวิตกกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะ

Advertisement

Advertisement

เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต :เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต                              // ขอบพระคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต //


ข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าใจง่าย และถูกต้อง 100% ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถนำไปใช้อ้างอิง หรือเผยแพร่ต่อเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนรอบข้างได้ด้วยนะคะ 

ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นระยะที่ 2 คือ มีการติดเชื้อจากคนสู่คน อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดระยะที่ 3 คือ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการระบาดในวงกว้าง มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้เสมอ เพียงแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด ดังนั้น การดูแลสุขอนามัยของตนเองจึงเป็นสำคัญที่สุด เช่น หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ไปในสถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า รถสาธารณะ ฯลฯ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ นอกจากนี้ หากเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ เก็บตัวที่บ้าน 14 วัน หากเจ็บป่วยต้องหยุดงานหรือหยุดเรียน เพื่อจะได้ไม่แพร่เชื้อให้บุคคลอื่นต่อไป และรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะ

การรับผิดชอบตนเอง และรับผิดชอบสังคม จะทำให้ความเสี่ยงลดลง และชะลอการแพร่ระบาดรุนแรงด้วย

                              // เครดิตภาพปก (ฟรี) จาก Canva Application //