“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute of Management (PIM))” PIM = Practicality ความรู้สู่การปฏิบัติ Innovation นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Morality ความบริบูรณ์พร้อม จะเรียกที่นี่ว่าศูนย์การเรียนรู้ก็ไม่เชิง แหล่งการเรียนรู้ก็คงจะไม่ใช่ เพราะที่นี่ให้ความรู้มากกว่านั้น ทั้งวิชาความรู้และการฝึกประสบการณ์ทำงานจริงหรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ (Work-based Education) และสถานที่ฝึกงานนั้น ก็เป็นองค์กรธุรกิจมืออาชีพที่เต็มไปด้วยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เรียนจบแล้วการันตีว่ามีงานทำแน่นอน (ถ้าไม่เลือกงาน) 

เซเว่นทีมีน้องหุ่นยนต์ด้วยสถาบันฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเจตนารมณ์ "เพื่อช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษา" มีวิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในการผลิตบุคลากร" ที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจในปร¬ะเทศไทย มุ่งเน้นความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่โรงเรียนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย มีการต่อยอดและพัฒนาความรู้จากการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของเซเว่น อีเลฟเว่น โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร😄

Advertisement

Advertisement

จุดต้อนรับจำลองห้องในโรงแรมมีการจำลองห้องเรียนแบบเสมือนจริง เหมือนในโรงแรมเลย จุดต้อนรับ ห้องพัก ห้องครัว บาร์เครื่องดื่ม 🍷🍾

Advertisement

Advertisement

ห้องครัวบาร์เครื่องดื่มสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และยังมีวิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนในระดับปริญญาเอก (ภาษาจีน) 

👩‍💼ปริญญาตรี เปิดสอน 10 คณะ 1. คณะบริหารธุรกิจ 2. คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4. คณะศิลปศาสตร์ 5. คณะนิเทศศาสตร์ 6. คณะวิทยาการจัดการ 7. คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 8. คณะศึกษาศาสตร์ 9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10. คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

👩‍🏫ปริญญาโท เปิดสอน 3 คณะ 1. คณะบริหารธุรกิจ 2. คณะวิทยาการจัดการ 3. คณะศึกษาศาสตร์ 


👩‍🎓ปริญญาเอก วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 

ศูนย์หุ่นยนต์หุ่นยนต์ทั้งเล็กๆ และใหญ่ห้องควบคุมอัตโนมัติห้องโลจิสติกส์ที่นี่มีศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ ห้องฝึกทำ Bakery ห้องฝึกทำกาแฟ เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ห้องฝึกทำกาแฟกาแฟลายหงส์ห้องเบเกอรี่และใกล้ ๆ กันยังมีโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ด้วยนะเธอ จบแล้วต่อปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เลย 

โรงเรียนสาธิตสถาบันปัญญาภิวัฒน์ติดต่อสอบถามได้ที่: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หมู่ที่ 2 85/1 ถนน แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-821-2555 โทรสาร: 02-821-2672 อีเมลล์: [email protected]


 “ภาพประกอบทั้งหมดโดยนักเขียน”