จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่ทำให้เกิดวิกฤตทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ไปทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉาพะภาคธุรกิจ หลายที่ต้องปิดกิจการชั่วคราว เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้าอาหาร สถานบันเทิง สถานบริการ ร้านนวดแผนโบราณ สนามกีฬา ฯลฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนมาชุนนุมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทำให้พนักงาน ลูกจ้าง หลายคนถูกให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือหลายคนถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้เสียรายได้ในการดำรงชีพ ในตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือในส่วนต่างๆ ที่รับผลกระทบ สำหรับ พนักงาน ลูกจ้าง ที่เป็นผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังได้ออกมาตรการช่วยเหลือเช่นกัน ทั้ง มาตรการเยียวยาจากการว่างงาน และการรักษาพยาบาล

Advertisement

Advertisement

covid 19ภาพจาก geralt

ผู้ประกันตนมาตรา 33  เป็นผู้ประกันตนที่มีนายจ้างและส่งเงินสมทบ 

- กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว จะได้รับเงินกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

- กรณีตกงานหรือไม่ได้ทำงาน จะได้รับเงินกรณีว่างงานอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

- กรณีลาออก ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

 นอกจากนี้ยัง ขยายเวลานำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือน มี.ค.,เม.ย. และ พ.ค. 2563 ออกไปอีก 3 เดือน สามารถตรวจสิทธิและลงทะเบียนรับเงินชดเชยค่าจ้าง 50 % ได้ที่  www.sso.go.th

ประกันสังคม- กรณีต้องสัยเป็นป่วยเป็น COVID-19 ที่มีอาการไอแห้ง มีไข้ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก เหนื่อยหอบ หรือเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย สามารถเข้ารับการตรวจและรักษาด้วยสิทธิประกันสังคมผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษา และค่าใช้จ่ายในกรณีถูกกักกันได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมทั้ง 242 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อผลการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 จริง จะได้รับสิทธิ์ในการรักษาฟรี 

Advertisement

Advertisement

covidโดย พนักงาน ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เข้ารับการรักษา และแพทย์ให้หยุดรักษาตัว สามารถใช้สทธิการลาป่วยตามกฎหมายได้ 30 วัน ซึ่งจะได้รับเงินค่าจ้างตามปกติ หลังจากลาเกิน 30 วัน จึงสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคม  โดยจะได้รับร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามจริง โดยคิดจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท

covidภาพจาก  mohamed_hassan

ในส่วนของผู้ประกันตน มาตรา 39  ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหลังผันตัวออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือมีเหตุให้ต้องหลุดออกจากงานเดิม มาตรา 40 เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ หรือ ผู้ประกันตน มาตรา 33  ที่ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งยังไม่เกิดสิทธิ์กรณีว่างงาน สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินเยียวยาจากรัฐบาลจำนวน 5,000 บาท เป็เวลา 3 เดือน โดยเข้าไปลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

Advertisement

Advertisement

เราไม่ทิ้งกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 หรือ สำนักงานประกันสังคม

ภาพหน้าปกจาก GraphicMama-team