สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ส่งเสริมสุขภาพใจด้วยสี

ส่งเสริมสุขภาพใจด้วยสี

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต้องเว้นระยะห่างจากกันโดยอัตโนมัติ บางคนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้าน ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นของจริง แม้ว่าเราจ