ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย

ตำรวจท่องเที่ยวจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ที่สนามกีฬาพระราเมศวร ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากในทุกวัน

ตำรวจท่องเที่ยวจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ และจัดระเบียบ ปรับปรุงทัศนียภาพสถานที่บริเวณโดยรอบให้มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอ ทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาให้แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในลักษณะการเป็นจิตอาสาพัฒนา อันเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยมีพันตำรวจเอก สิทธิเมศวริย์ ศิวครุปต์ ศรีครุฑรานนท์ ผู้บังคับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม

Advertisement

Advertisement

ตำรวจท่องเที่ยวจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

Advertisement

Advertisement