ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

เพาะต้นอ่อนแบบ Hydroponic (ไฮโดรโปนิกส์)

เพาะต้นอ่อนแบบ Hydroponic (ไฮโดรโปนิกส์)

สำหรับการเพาะแบบ Hydroponic ส่วนมากใช้ในการปลูกผักสลัด การเพาะปลูกแบบนี้จะไม่ใช้ดินใช้เพียงแค่น้ำ เราจึงได้น้ำมาใช้ในการปลูกต้นอ่อนทานตะวันเพื่อลดต้นทุนในการซื้อดินมาเพาะและสะดวกในการเก็บเกี่ยวการล้าง