คำศัพท์ในภาษาอังกฤษมักจะมีหลายรูป และอาจจะมีหน้าที่หลากหลายที่แตกต่างกัน ความหมายในคำศัพท์กลุ่มนั้น ๆ อาจจะอยู่ในแนวทางเดียวกันแต่ไม่เหมือนกัน คำกลุ่มที่แปลว่า "ใกล้" มีหลายรูป ได้แก่ near, nearly, nearby นอกจากมีตัวสะกดที่ไม่เหมือนกันแล้ว ยังทำหน้าที่และมีคำแปลที่ไม่เหมือนกัน มาเรียนรู้ความแตกต่างกันเลย เพื่อจะใช้ได้อย่างถูกต้องตามความหมาย และหลักทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

credit: canva.com"near" เป็นคำเชื่อมคำนาม เป็นกลุ่ม "preposition" ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือเรียกว่า "คำบุพบท" ในภาษาไทย

"near" ต้องตามด้วยคำนาม เพื่อให้ความหมายเรื่องของตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ

"near" แปลว่า "ใกล้"  ที่หลาย ๆ คนรู้คำแปลกันอยู่แล้ว โดยมีคำความหมายตรงข้ามคือ "far from" ที่แปลว่า "ไกล" ที่ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมคำนามเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น "My house is far from my office." แปลว่า "บ้านของฉันอยู่ไกลจากที่ทำงาน"

Advertisement

Advertisement

การใช้ประโยคเพื่อสื่อสารตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ สามารถใช้กริยาเป็น "be" ได้ แต่ต้องตามด้วย "preposition + คำนาม" เพื่อให้ "be" ให้ความหมายว่า "อยู่" ถ้าไม่ตามด้วย "preposition + คำนาม" จะทำให้ "be" ให้ความหมายเป็น "เป็น, คือ" แทน

ยกตัวอย่างเช่น  "A house is near a hospital." แปลว่า "บ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาล" หากไม่มี "near" จะเป็น "A house is a hospital" แปลว่า "บ้านคือโรงพยาบาล" ความหมายของทั้งสองประโยคไม่เหมือนกันเพราะคำกริยาให้ความหมายไม่เหมือนกัน อีกตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนกว่าคือ " I am in Bangkok." แปลว่า "ฉันอยู่กรุงเทพฯ" ถ้าหากไม่มี "in" จะเป็น "I am Bangkok." แปลว่า "ฉันเป็นกรุงเทพฯ" แทน

"verb to be" ประกอบไปด้วย  รูปช่องที่ 1 หรือรูปบอกเวลาปัจจุบัน คือ "is, am, are"  และกริยาช่องที่ 2 หรือรูปที่บอกเวลาในอดีต "was,were"

Advertisement

Advertisement

โดยโครงสร้างประโยคจะเป็นดังนี้

I am หรือ was + preposition + นาม.  ยกตัวอย่างเช่น  "I am near the office."  แปลว่า "ตอนนี้ฉันอยู่ใกล้ ๆ สำนักงาน"

ประธานเอกพจน์ (1สิ่ง) is + preposition + นาม. ยกตัวอย่างเช่น  "A car is near the park." แปลว่า "รถอยู่ใกล้ ๆ สวน"

ประธานพหูพจน์ (2 สิ่งขึ้นไป) are + preposition + นาม. ยกตัวอย่างเช่น  "Shops are near the school." แปลว่า ร้านต่าง ๆ อยู่ใกล้โรงเรียน

ประธานเอกพจน์ (1สิ่ง) was + preposition + นาม. ยกตัวอย่างเช่น  "A hotel was near the school." แปลว่า โรงแรมเคยอยู่ใกล้โรงเรียน

ประธานพหูพจน์ ( 2 สิ่งขึ้นไป) were + preposition + นาม. ยกตัวอย่างเช่น  "Malls were near the house." แปลว่า ห้างต่าง ๆ เคยอยู่ใกล้ ๆ บ้าน

Advertisement

Advertisement

หรือสามารถใช้กับโครงสร้างประโยคแบบอื่น ๆ ก็ได้ โดยใช้ "near" เป็นคำเชื่อมคำนาม ยกตัวอย่างเช่น

"He is standing near the bus stop." แปลว่า "เขายืนอยู่ใกล้ ๆ ป้ายรถเมล์"

"I place a book near a pencil case." แปลว่า "ฉันวางหนังสือใกล้ ๆ กล่องดินสอ"

"She has a near-death experience." แปลว่า "เขามีประสบการณ์เฉียดตาย"  (near-death เป็นสำนวนมักจะใช้เป็น adjective ขยายคำว่า experience)

credit: canva.com"nearly" เป็นคำขยายที่อยู่ในกลุ่ม "adverb" โดยนิยมนำมาขยายคำที่สื่อสารเกี่ยวกับปริมาณหรือจำนวนได้

"nearly" แปลว่า "เกือบ" โดยมีคำที่ความหมายเดียวกัน ได้แก่  "almost" หรือ "close to" ยกตัวอย่างเช่น

"There are nearly 3,000 Covid-19 patients in Thailand." แปลว่า "มีผู้ป่วยโควิดเกือบสามพันคน"

"The physical count of the inventory at the store took nearly 5 hours." แปลว่า "การเช็คจำนวนสินค้าที่ร้านใช้เวลาเกือบ 5 ชั่วโมง"

นอกจากนำหน้าจำนวนแล้ว ยังสามารถนำหน้ากริยาได้ด้วยเพื่อให้ความหมายว่า "เกือบจะทำแล้ว" ยกตัวอย่างเช่น

"I nearly hit a car." แปลว่า "ฉันเกือบรถชนแล้ว"

"He was nearly killed in the accident." แปลว่า "เขาเกือบตายในอุบัติเหตุ"

"The room is nearly filled." แปลว่า "ห้องเกือบเต็มแล้ว"

บางครั้ง "nearly" สามารถนำมาใช้นำหน้า "adjective"  หรือ "adverb" ได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น

"I am nearly late for work."  แปลว่า "ผมเกือบมาทำงานสาย"

"This computer is nearly obsolete." แปลว่า "คอมพิวเตอร์เกือบจะใช้ไม่ได้แล้ว"

"The meal is nearly done." แปลว่า "อาหารมื้อนี้เกือบเสร็จแล้ว"

credit: canva.com"nearby" เป็นคำขยายที่เป็นได้ทั้ง "adjective" หรือ "คำคุณศัพท์" ทำหน้าที่ขยายคำนาม และ "adverb" หรือ "คำวิเศษณ์" ทำหน้าที่ขยายคำอื่น ๆ ที่ไม่ใช้คำนาม

"nearby" ให้ความหมายว่า "ใกล้ ๆ", "แถว ๆ นี้"  และมีคำอื่น ๆ ที่ให้ความหมายเดียวกันด้วย ได้แก่ "around the corner", "in the neighborhood"

เมื่อใช้ในประโยค "nearby" จึงสามารถเห็นได้ในหลาย ๆ ตำแหน่งแล้วแต่ว่าจะนำมาใช้ขยายคำใด ยกตัวอย่างเช่น

"I live nearby."  แปลว่า "ฉ้นอาศัยอยู่แถว ๆ นี้" โดยสามารถใช้ "in the neighborhood" แทนคำว่า "nearby" ได้ หากจะใช้คำว่า "around the corner" แทนคำว่า "nearby" จะให้ความหมายว่าใกล้มากกว่า "in the neighborhood" ที่ให้ความหมายว่าเป็นย่านหรือชุมชนเดียวกัน

"Is there a hospital nearby?" แปลว่า "มีโรงพยาบาลอยู่แถว ๆ นี้ไหม"

"When I am sick, I go to a nearby hospital." แปลว่า "เมื่อฉันป่วยฉันไปโรงพยาบาลใกล้ ๆ"

"I went to a nearby store to pick up food." แปลว่า "ฉันไปซื้อกับข้าวที่ร้านใกล้ ๆ"

English Forward Unlimited

by ครูด้วง

เครดิตภาพทั้งหมดโดย : School - Poster templates / canva