เมื่อพูดถึงคำกริยาภาษาอังกฤษจะมีการผันรูปตามกาลเวลาทำให้เกิดรูปของคำที่หลากหลาย และมีหลายคำที่มีตัวสะกดเหมือนกันแต่มาจากรูปกริยาดั้งเดิมคนละคำกัน เมื่อใช้ต้องดูว่าเป็นรูป tense ใดเพื่อจะเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง จากภาพเป็นคำกริยาที่สับสนกันบ่อยมากเนื่องจากเขียนเหมือนกันแต่ไม่ใช้คำเดียวกัน

Credit: Canva.com (brand:BABj9f0X1bg) (orange and brown graphic dynamic sport event poster)คำแรกเป็นกริยาที่แปลว่า "วาง" สามารถใช้แปลว่า "วางไข่" ของสัตว์ต่างได้ เช่น ไก่  หรือ "วางของ" ก็ได้

"lay" เป็นกริยาช่องที่ 1 สามารถเติม s ได้เลยเมื่อใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ การเปลี่ยนรูป 'y' เป็น 'i' เพื่อเติม 'es' จะทำต่อเมื่อหน้า 'y' เป็นพยัญชนะเท่านั้น ในกรณีของคำว่า "lay" สามารถเติม 's' ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปเพราะหน้า 'y' เป็นสระ

"laid" เป็นกริยาช่องที่ 2 หรือ 3  เมื่อเป็นกริยาช่องที่ 2 สามารถใช้เดี่ยวๆได้เลยไม่ต้องนำกริยาช่วยอื่นมาใช้ แต่ถ้าหากเป็นกริยาช่องที่ 3 ต้องนำกริยาช่วยมาใช้ ในกรณีของ "present perfect" จะเป็น "has/have + laid"  กรณีของ "past perfect" จะเป็น "had+ laid"  อีกรูปของกริยาที่ต้องใช้รูปช่องที่ 3 คือ " passive voice"  จะเป็น "is/am/are/was/were + laid" ที่จะให้ความหมายว่า "ถูกวาง"

Advertisement

Advertisement

ยกตัวอย่างเช่น

"A hen lays an egg every morning." แปลว่า "แม่ไก่วางไข่ทุกเช้า"

"I lay a book on the desk." แปลว่า "ฉันวางหนังสือไว้บนโต๊ะทำงาน"

"The map is laid on the top. แปลว่า "แผนที่ถูกวางไว้ด้านบน"

มีสำนวนที่ใช้กริยาตัวนี้แต่ให้ความหมายอื่น ๆ  ยกตัวอย่างเช่น

"He has laid his eyes on her."  แปลว่า "ให้ความสนใจเป็นพิเศษ"

"He got laid."  แปลว่า "มีเพศสัมพันธ์"  (เป็นภาษาไม่ทางการ)

"Workers are laid off from work." แปลว่า "โดนจ้างออกจากงาน" (laid ต้องตามด้วย off เพื่อให้ความหมายนี้)

Advertisement

Advertisement

"People lay down the measures for their problems." แปลว่า "จัดวางมาตรฐานการต่างๆเพื่อแก้ปัญหา"

"The building has been laid down." แปลว่า "เริ่มตึกสร้างแล้ว"

Credit: Canva.com (brand:BABj9f0X1bg) (orange and brown graphic dynamic sport event poster)คำนี้ให้ความหมายของกริยาการนอน มักจะตามด้วยคำว่า down จึงมักจะเห็นคำว่า lie down ต่อเนื่องกันแบบนี้ กริยาช่องที่ 1 คือคำว่า "lie" เมื่อเป็นรูปเติม 'ing' ต้องเปลี่ยน 'ie' เป็น 'y' ก่อน โดย "lie + ing" จะเขียนเป็น "lying"  รูปเติม 'ing'  เป็นรูป "continuous" ที่ให้ความหมาย "กำลังกระทำ" โดยจะใช้คู่กับ "verb to be" เป็น  "is/am/are/was/were + lying down" แปลว่า "กำลังนอนอยู่" ซึ่งให้ความหมายต่างจาก "sleep" ที่ให้ความหมายว่า "หลับ"  นอกจากนั้นการเติม 'ing' หลังกริยาสามารถทำให้กริยาทำหน้าที่อื่นๆ ได้อีก เช่น เป็นประธานหรือคำนาม(noun) หรือเป็นคำขยายคำนาม (adjective)  ***ไม่สามารถเปลี่ยนหน้าที่แบบนี้กับคำกริยาทุกคำ***

Advertisement

Advertisement

ยกตัวอย่างเช่น

"lie down" เป็นกริยาที่ใช้กับสิ่งมีชีวิต

"He lies down on the floor." แปลว่า "เขานอนลงบนพื้น"

"A dog is lying down on the mat."  แปลว่า "หมานอนลงบนเสื่อ"

"He lay down on the bed all day yesterday." แปลว่า "เขานอนทั้งวันเมื่อวานนี้"

หากใช้กับประธานที่เป็นสิ่งของใช้คำว่า "lie on" แทน โดยจะเป็นการวางแบบแนวนอน

"The picture lies on the desk" แปลว่า "ภาพถูกวางแนบกับโต๊ะทำงาน"

"Books lie on one another. แปลว่า "หนังสือถูกวางทับกันไว้"

ตัวอย่างการใช้กริยาเติม 'ing' เป็นหน้าที่อื่นๆ

"Lying down is the best rest." แปลว่า "การนอนเป็นการพักที่ดีที่สุด"  ("lying" ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค)

"The lying dog on the porch is very lazy. แปลว่า "หมาที่นอนอยู่ที่ลานหน้าบ้านขี้เกียจมาก" ("lying" ทำหน้าที่เป็นคำขยายคำนาม)

Credit: Canva.com (brand:BABj9f0X1bg) (orange and brown graphic dynamic sport event poster)คำนี้ให้ความหมายว่า "โกหก" โดยกริยาช่อง 2 และ 3 จะเติม 'ed' หากจะเติม 'ing' ต้องเปลี่ยน 'ie' เป็น 'y' ก่อน โดย "lie + ing" จะเขียนเป็น "lying" กริยาคำนี้จะตามด้วยคำเชื่อม 'to' + "คนฟัง" เมื่อเห็น  lie ที่แปลว่า "โกหก" ก็จะสังเกตุได้ว่า ตามด้วย "to" และคนฟัง หากเป็น "lie" ที่แปลว่า "นอน" จะตามด้วย "down"   "tense" ที่ใช้กับกริยาตัวนี้จะบอกความหมายหลายอย่าง ได้แก่

โกหกเป็นนิสัยใช้กับ "present simple" 

ยกตัวอย่างเช่น  "He lies to his wife all the time." แปลว่า "เขาโกหกภรรยาตลอดเวลา"

กำลังโกหกอยู่เฉพาะกิจ "present continuous" 

ยกตัวอย่างเช่น  "He is lying to his boss to get a sick leave." แปลว่า "เขาพูดโกหกกับเจ้านายเพราะอยากลาป่วย"

เคยโกหก "present perfect"

ยกตัวอย่างเช่น  "He has lied to his friend before, so no one trusts him" แปลว่า "เขาเคยโกหกเพื่อนมาก่อนเลยไม่มีคนเชื่อใจเขา"

โกหกไปแล้ว "past simple"

ยกตัวอย่างเช่น  "He lied to me yesterday, and I totally believed him" แปลว่า "เขาโกหกฉันเมื่อวานนี้และฉันก็เชื่อเรื่องที่เขาโกหก"

 

English Forward Unlimited

ครูด้วง