เล่านิทานก่อนนอน เป็นนิทานสำหรับเด็กที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี รวมทั้งสอดแทรกการทำธุรกิจ และแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้กับเด็กยุคใหม่

Advertisement

Advertisement