Photo by novia wu on Unsplash

ปัญหาเกี่ยวกับสายตา นอกจากสายตาสั้นและสายตายาวก็ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะต้อหิน ต้อกระจก ซึ่งหลายคนมักมองว่าเป็นปัญหาที่เกิดในผู้สูงอายุ แต่ความจริงแล้วคนวัย 20 ขึ้นไปก็สามารถเป็นต้อได้เช่นกัน 

ต้อหิน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ตาบอดได้ ดังนั้นการรักษาต้อหินอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีในการรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ และราคาก็เป็นอีกปัจจัยในการเลือกซื้อเช่นกัน

Photo by Victorien Ameline on UnsplashPhoto by Victorien Ameline on Unsplash

เว็บไซต์ hd.co.th เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่รวบรวมแพ็กเกจสุขภาพ ความงาม และทำฟันเอาไว้มากมาย จึงสามารถหาแพ็กเกจตรวจสุขภาพดวงตาและยังสามารถเปรียบเทียบราคาได้จากหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ต้อหิน เกิดจากการที่ความดันในดวงตาเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบไปทำลายเส้นประสาทตา และทำให้ขอบเขตการมองเห็นภาพแคบลง หลายโรงพยาบาลจึงมักจะวัดความดันดวงตาเพื่อตรวจเช็คความเสี่ยงดังกล่าวให้กับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นต้อหิน

Advertisement

Advertisement

สำหรับผู้ที่เป็นต้อหินที่เกิดจากความดันดวงตาสูง แพทย์จะแนะนำให้รักษาด้วยการหยดยาเพื่อลดความดันแล้วสังเกตอาการ หากไม่สามารถระงับอาการต้อหินได้จะต้องเปลี่ยนวิธีการรักษา

Photo by v2osk on UnsplashPhoto by v2osk on Unsplash

อย่างไรก็ตาม ในบางคนที่ความดันดวงตาปกติ ก็สามารถเป็นต้อหินได้ซึ่งอาจเกิดจากระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ดี นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุให้ขั้วประสาทตาเสื่อมจนในที่สุดก็มองไม่เห็น การตรวจจอประสาทตาพร้อมตรวจความดันดวงตาด้วยการถ่ายภาพจะสามารถวินิจฉัยได้ว่ามีความผิดปกติหรือไม่

อีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนมักเจอคือ ต้อหินเป็นโรคที่ไม่มีอาการเจ็บปวด ผู้ที่สุ่มเสี่ยงจึงไม่รู้ตัว และกว่าจะรู้ตัวก็มองไม่เห็นเสียแล้วทำให้หลายคนไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

Advertisement

Advertisement

Photo by Kat J on UnsplashPhoto by Kat J on Unsplash

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญคือ ไม่ว่าจะปัญหาสายตาที่เป็นต้อหิน หรืออย่างอื่น ผู้ป่วยควรรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ต้นตอ