จากเพจแอดเอง

Update ล่าสุด ipo ที่จะเข้าเดือนนี้นะครับ เด็ดๆทั้งนั้นเลย วันนี้แอดเลยมาupdateข่าวให้ล่าสุดเลยนะครับ ซึ่งมีอยู่2ตัวที่ประกาศออกมาตอนนี้ 

จากเพจแอดเดง

1. TIDLOR เงินติดล้อที่ฮอตมากๆ ณ ตออนี้นะครับ
โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 210,816,700 หุ้น
      โดยผู้ถือหุ้นเดิม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 284,144,300 หุ้น Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.
เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 412,467,600 หุ้น
โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. จะให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบคืนผู้ถือหุ้นที่ให้ยืมหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นเกิน เป็นจำนวนไม่เกิน 74,244,100 หุ้น และไม่เกิน 61,870,100 หุ้น ตามลำดับ รวมไม่เกิน 136,114,200 หุ้น

Advertisement

Advertisement

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.7 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 34.0 – 36.5 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ
สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 
ผู้จองซื้อรายย่อย และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ: 
วันที่ 22 เมษายน 2564 – วันที่ 26 เมษายน 2564
สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ: 
วันที่ 28 เมษายน 2564 – วันที่ 30 เมษายน 2564

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (เรียงตามลำดับตัวอักษร)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

Advertisement

Advertisement

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 24 ธันวาคม 2563
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: 12 เมษายน 2564

จากเพจแอดเอง

2. ASW ตัวนี้ก็ค่อนข้างมาแรงเช่นกันด้วยราคา par ที่ค่อนข้างถูกนะ
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 206,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 9.82 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ
วันที่ 19 – 21 เมษายน 2564
ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

Advertisement

Advertisement

วันที่ 15 มิถุนายน 2563
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
วันที่ 12 เมษายน 2564

 #ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลน์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับ