标点符号 Biāodiǎn fúhào หมายถึง เครื่องวรรคตอนในภาษาจีน สำหรับผู้ที่เรียนหรือมีความสนใจภาษาจีนไม่ควรพลาดที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เพราะเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ในภาษาจีนนั่นถือได้ว่ามีความสำคัญมากทั้งด้านการเขียน,การพูด,การฟังและการอ่าน เครื่องหมายจะช่วยให้เราสามารถวรรคตอนประโยคให้จังหวะการออกเสียงที่เหมาะสม อ่านและฟังได้สะดวกหรือเข้าใจภาษาจีนมากยิ่งขึ้น วันนี้ผู้เขียนจึงได้นำเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้บ่อยในภาษาจีน มาฝากทุกคนในวันนี้ทั้งหมด 9 เครื่องหมายด้วยกัน ดังนี้

句号

1.句号 Jùhào เครื่องหมายมหัพภาค เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการจบประโยคบอกเล่า ลักษณะเครื่องหมายเป็นจุดไม่ทึบ ดังนั้นเวลาเขียนเราไม่ควรทำจุดทึบเหมือนเครื่องหมายมหัพภาคในภาษาอังกฤษ(.) การเติมเครื่องหมายมหัพภาคนี้ช่วยทำให้ประโยคมีความสมบูรณ์และทำให้ชาวจีนเข้าใจว่าเรานั้นได้พูดจบประโยคนั้นๆแล้ว ตัวอย่างเช่น: 我是北京大学留学生。ฉันเป็นนักเรียนต่างชาติของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง.问号 

2.问号 Wènhào เครื่องหมายปรัศนีหรือเครื่องหมายคำถาม เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการจบประโยคคำถาม เครื่องหมายนี้ช่วยทำให้ประโยคมีความสมบูรณ์และทำให้คนจีนหรือผู้เรียนภาษาจีนเข้าใจได้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามซึ่งส่วนใหญ่จะมีคำว่า 吗、呢 อยู่ท้ายประโยคคำถามด้วย ตัวอย่างเช่น: 你是中国人吗?เธอเป็นคนจีนใช่ไหม? 

 

叹号

3.叹号 Tànhào เครื่องหมายอัศเจรีย์ เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเน้นประโยค หรือใช้ในคำอุทานต่างๆ  ตัวอย่างเช่น: 谢谢!ขอบคุณนะ! เป็นต้น

逗号

4.逗号 Dòuhào เครื่องหมายจุลภาค เป็นเครื่องหมายที่ใช้คั่นวรรคตอนประโยคหรือระหว่างประโยคเพื่อช่วยเว้นวรรคหรือจังหวะในการพูด เครื่องหมายนี้ช่วยทำให้ประโยคมีความสมบูรณ์และสะดวกในการฟังต่อคู่สนทนา ซึ่งในระหว่างประโยคเดียวกันควรกล่าวในเรื่องเดียวกันและเมื่อจบประโยคแล้วควรใส่เครื่องหมายมหัพภาค(句号)ไว้ท้ายประโยคด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของประโยค  ตัวอย่างเช่น: 这次英语考试,考了95分。การสอบภาษาอังกฤษครั้งนี้ สอบได้ 95 คะแนน

顿号

5.顿号 Dùn hào เครื่องหมายหยุดพักเสียง เป็นเครื่องหมายใช้ในประโยคเดียวกัน ใช้เมื่อกล่าวถึงตัวอย่างที่เป็นรูปแบบ,ชนิด,ประเภทหรือวรรคคำสิ่งที่อยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อช่วยเว้นวรรคหรือจังหวะในการพูดและช่วยให้รู้ว่าประโยคนั้นๆกำลังกล่าวในสิ่งเดียวกันหรือเป็นประโยคเดียวกัน เครื่่องหมายนี้มักใช้ควบคู่กับเครื่องหมายจุลภาค(逗号)ด้วยและเมื่อจบประโยคแล้วเราควรใส่เครื่องหมายมหัพภาค(句号)ไว้ท้ายประโยคด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของประโยคด้วยนะ ตัวอย่างเช่น: 北京烤鸭、宫保鸡丁、西红柿炒鸡蛋 ,这些中国菜我都爱吃。เป็ดปักกิ่ง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์และมะเขือเทศผัดไข่,อาหารจีนเหล่านี้ฉันชอบกินทั้งหมด.

分号

6.分号 Fēn hào เครื่องหมายอัฒภาค เป็นเครื่องหมายที่ใช้คั่นคำ ประโยค เรื่องราวที่ดำเนินยังไม่จบ หรือใช้ในการแบ่งประโยคได้ เครื่องหมายนี้ช่วยทำให้เราสามารถแยกแยะเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่ต้องการสื่อออกมาได้เข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งมักใช้ในประโยคที่สั้นๆหรืออนุประโยค แต่ถ้าประโยคนั้นค่อนข้างยาวมักจะใช้ควบคู่กับเครื่องหมายจุลภาค ,(逗号) และส่วนใหญ่ในประโยคเดียวกันจะมีความหมายที่ค่อนข้างขัดแย้งกัน แต่ก็จะกล่าวถึงในเรื่องเดียวกันอยู่  ตัวอย่างเช่น: 鲸鱼是兽类,不是鱼类;蝙蝠是兽类,不是鸟类。ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่ใช่ปลา ; ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่ใช่นก.(จะเห็นได้ว่ามีความขัดแย้งแต่ได้กล่าวถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกัน)

冒号

7.冒号 Màohào เครื่องหมายทวิภาค เป็นเครื่องหมายที่ใช้นำหน้าข้อความ เพื่อบอกรายละเอียดหรือยกตัวอย่างต่างๆ เครื่องหมายนี้มักใช้ควบคู่กับเครื่องหมายอัญประกาศ  “ ” (引号) เพื่อแสดงว่าต่อไปจะเป็นคำพูด ซึ่งจะพบเห็นได้ในบทสนทนาเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น:บทสนทนาจีนสอง

引号

8.引号 Yǐnhào เครื่องหมายอัญประกาศ เป็นเครื่องหมายที่ใช้เมื่อต้องการเน้นคำ และข้อความให้เด่นชัดยิ่งขึ้น หรือแสดงว่าข้อความนั้นๆ เป็นคำพูด  ถ้าเป็นข้อความแนวนอนใช้ “ ” หรือ ‘ ’ ส่วนข้อความแนวตั้งใช้ 「 」หรือ『 』(หรือเรียกอีกอย่างว่า 开引号กับ关引号) ซึ่งเครื่องหมายจะใช้เมื่อเปิด/ปิดคำพูดหรือข้อความนั้นๆ เรามักจะเห็นเครื่องหมายนี้ได้จากบทสนทนาหรือบทความที่ยกตัวอย่างต่างๆ ตัวอย่างเช่น:บทสนทนาจีนหนึ่ง

书名号

9.书名号 Shūmínghào เครื่องหมายระบุชื่อ ส่วนใหญ่มักใช้ระบุชื่อหนังสือ ชื่อเพลงและชื่อภาพยนตร์ เครื่องหมายนี้ช่วยทำให้เรารู้ได้ว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นชื่อหนังสือ ชื่อเพลง หรือชื่อภาพยนตร์ ไม่ใช่ประโยคบอกเล่าทั่วไป ตัวอย่างเช่น: 这本书是 《汉语书》。 หนังสือเล่มนี้ คือ หนังสือภาษาจีน.

"เครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้พวกเรามักจะเห็นได้บ่อยที่สุดในการเรียนภาษาจีน แต่ในภาษาจีนนั่นยังมีเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ อยู่ด้วยนะ"