คุณประสบกับปัญหาที่  ลูกน้อง พนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณบางคนเป็นคนไม่ค่อยเชื่อฟัง ไม่เคารพ ไม่เห็นด้วย ไม่ปฏิบัติงานตามมอบหมาย  และยังแอบนินทาหัวหน้างาน เถ้าแก่ หรือผู้บังคับบัญชา หรือไม่? ถ้ามี  คุณจะพบคำตอบและวิธีการเป็นผู้นำแบบที่บริหารงานได้ง่ายขึ้น และเป็นผู้นำที่ "ทรงพลัง" มากที่สุดคนหนึ่ง พร้อมแล้วมาเรียนรู้และฝึกไปพร้อมกัน

      การที่จะนำพาหน่วยงาน บริษัท องค์การต่างๆ ทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุเป้าหมาย ได้ผลกำไร จำเป็นจะต้องมีผู้นำที่ดีมีความเป็น "ผู้นำที่ทรงพลัง" การจะเป็นผู้นำที่ทรงพลังได้ ต้องมีพลังในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ลักษณะ ต่อไปนี้ศึกษาหาความรู้                                                                     

          1. ความรอบรู้  ผู้นำที่มีความรอบรู้จะสามารถสร้างพลังในตัวเองได้อย่างมั่นใจ  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์งานต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน มีองค์ความรู้ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างไม่มีการผิดพลาด  ผู้นำต้องมั่นแสวงหาความรู้โดยการอ่านมากๆ ทุกเรื่อง ไม่เพียงแค่งานตัวเอง จำเป็นต้องรู้เหตุการณ์บ้านเมือง ข่าวสารต่างๆ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สามารถตอบคำถามลูกน้อง พนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ให้คำแนะนำ ปรึกษาได้ จะเป็นที่ประทับใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

Advertisement

Advertisement

          2. ความกล้าหาญ ผู้นำที่สามารถแสดงให้ลูกน้อง พนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ จะเป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมงานทุกระดับ  แสดงให้เห็นถึงความไว้ใจในตัวของผู้นำ  ผู้ตามมีความเชื่อถือในผู้นำทุกเรื่อง  ทั้งเรื่องงานและการดำเนินชีวิต  เพราะเห็นว่าผู้นำของเขาสามารถตัดสินใจและกล้าที่จะปกป้องผลประโยชน์ของหน่วยงาน หรือลูกน้องได้อย่างเต็มที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Advertisement

Advertisement

 

         3. ความเปลี่ยนแปลง  ผู้นำที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ควบคุม กำกับติดตามผลงานที่หน่วยงาน หรือองค์การกระทำทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลงานออกมาดี มีคุณภาพ  และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ  สามารถปรับตัวให้ได้ทุกสถานการณ์ มีเหตุการณ์หรืองานใหม่ๆ เข้ามาก็สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในระบบการทำงาน ผู้นำที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ก็จะหมดความศรัทธาของลูกน้อง

          4. ความดี ผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้อง พนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลังจะทำให้เป็นผู้นำมีพลังในการสร้างความศรัทธา  ผู้นำสามารถวางตัวให้เหมาะสม มองผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล มีจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

Advertisement

Advertisement

          5. ความมุ่งมั่น ผู้นำต้องมีจุดยืนที่แน่นอน เป้าหมายในการปฏิบัติงาน  มีการวางแผนงาน ปฏิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน  ถ้าผู้นำสามารถทำได้แบบนี้จะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ทั้งระดับผู้บริหารที่สูงขึ้นไป และผู้ใต้บังคับบัญชา  สามารถเป็นผู้นำที่ทรงพลังได้อย่างมั่นคงมุ่งมั่นขว้าชัยชนะ

                                                                               

          การเป็นผู้นำที่จะให้ลูกน้อง พนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือ เชื่อฟัง เห็นด้วยกับความคิด ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ เต็มใจ และมีความศรัทธาในตัวผู้นำ  จำเป็นจะต้องนำหลักการปฏิบัติไปใช้ และมั่นฝึกฝนตนเองทุกวันๆ ให้เกิดความเคยชิน และเป็นนิสัยในที่สุด  จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้นำได้  และเป็นผู้นำที่ทรงพลัง 100%

 

ที่มาภาพ : ภาพ 1 Free-Photos, pixabay  ภาพ 2 Free-Photos, pixabay  ภาพ 3 Hans,pixabay