สถานศึกษา (โรงเรียน) คือ สถานที่ที่พัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้และศักยภาพ โดยโรงเรียนแต่ละโรงก็มีคุณภาพ

แตกต่างกัน และวันนี้เราจึงมานำเสนอ

16 สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ

1. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

จังหวัด คือ ขอนแก่น

อักษรย่อ คือ ข.ก.

สังกัด คือ สพฐ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2470

ผู้อำนวยการ คือ ยุทธศาสตร์ กงเพชร

สีประจำโรงเรียน คือ ชมพู – ฟ้า – เหลืองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร

อักษรย่อ คือ ต.อ.

สังกัด คือ ศธ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2480

ผู้อำนวยการ คือ โสภณ กมล

สีประจำโรงเรียน คือ ชมพู


3. โรงเรียนเทพศิรินทร์

จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร

อักษรย่อ คือ ท.ศ.

สังกัด คือ สพฐ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2428

ผู้อำนวยการ คือ สุพจน์ หล้าธรรม

สีประจำโรงเรียน คือ เขียว – เหลือง


4. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสณี)

จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร

Advertisement

Advertisement

อักษรย่อ คือ บ.ด.

สังกัด คือ ศธ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2514

ผู้อำนวยการ คือ วิสิทธิ์ ใจเถิง

สีประจำโรงเรียน คือ น้ำเงิน


5. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช

อักษรย่อ คือ บ.ม.

สังกัด คือ ศธ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2442

ผู้อำนวยการ คือ ภักดี เหมทานนท์

สีประจำโรงเรียน คือ ขาว – แดง


6. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

จังหวัด คือ อุบลราชธานี

อักษรย่อ คือ บ.ม.

สังกัด คือ ศธ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2458

ผู้อำนวยการ คือ นพรัตน์ ทองแสง

สีประจำโรงเรียน คือ เขียว – แดง


7. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

จังหวัด คือ ลพบุรี

อักษรย่อ คือ พ.บ.

สังกัด คือ สพฐ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2442

ผู้อำนวยการ คือ ธรรมวิทย์ ธรรมพิธี

สีประจำโรงเรียน คือ เขียว – แดง


8. พิษณุโลกพิทยาคม

จังหวัด คือ พิษณุโลก

อักษรย่อ คือ พ.พ.

สังกัด คือ สพฐ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2442

Advertisement

Advertisement

ผู้อำนวยการ คือ ศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง

สีประจำโรงเรียน คือ ม่วง – ขาว


9. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

จังหวัด คือ เชียงใหม่

อักษรย่อ คือ ย.ว.

สังกัด คือ ศธ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2432

ผู้อำนวยการ คือ ฐิตติณัฐ ศักดธนานนท์

สีประจำโรงเรียน คือ บานเย็น


10. โรงเรียนโยธินบูรณะ

จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร

อักษรย่อ คือ ย.บ.

สังกัด คือ ศธ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2478

ผู้อำนวยการ คือ ณรงค์ คงสมปราชญ์

สีประจำโรงเรียน คือ ชมพู – น้ำเงินโรงเรียนโยธินบูรณะ


11. โรงเรียนระยองวิทยาคม

จังหวัด คือ ระยอง

อักษรย่อ คือ ร.ย.ว.

สังกัด คือ สพฐ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2514

ผู้อำนวยการ คือ

สีประจำโรงเรียน คือ น้ำเงิน – เหลือง


12. โรงเรียนสตรีวิทยา

จังหวัด คือ กรุงเทพมหาคร

อักษรย่อ คือ ส.ว.

สังกัด คือ สพฐ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2443

ผู้อำนวยการ คือ วรรณดี นาคสุขปาน

Advertisement

Advertisement

สีประจำโรงเรียน คือ แดง – ขาว


13. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร

อักษรย่อ คือ ส.ก.

สังกัด คือ สพฐ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2425

ผู้อำนวยการ คือ จิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง

สีประจำโรงเรียน คือ ชมพู – ฟ้า


14. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร

อักษรย่อ คือ ส.ส.

สังกัด คือ สพฐ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2498

ผู้อำนวยการ คือ สหชัย สาสวน

สีประจำโรงเรียน คือ ชมพู – เขียว


15. โรงเรียนหอวัง

จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร

อักษรย่อ คือ ห.ว.

สังกัด คือ สพฐ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2509

ผู้อำนวยการ คือ ธรรมรงค์ เสนจันทร์

สีประจำโรงเรียน คือ น้ำตาล – เหลืองโรงเรียนหอวัง


16. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

จังหวัด คือ สงขลา

อักษรย่อ คือ ญ.ว.

สังกัด คือ ศธ.

ปีที่ก่อตั้ง คือ พ.ศ.2488

ผู้อำนวยการ คือ ถนอมทรัพย์ นูนน้อย

สีประจำโรงเรียน คือ ฟ้า – แดง


ขอขอบคุณรูปภาพจาก

หน้าปก ขอนแก่นวิทยายน โยธินบูรณะ หอวัง