ภาพโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ จังหวัดพัทลุง

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศ กับโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำภาเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อฝึกเจริญสติ สมาธิ และพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ของผู้สวดเอง ทำให้มีสถานศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการประมวลภาพบรรยากาศการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ของโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์มาให้ติดตามกันต่อไปภาพโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ จังหวัดพัทลุง             

ในทุก ๆ วัน ของโรงเรียนโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำภาเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ให้การสนับสนุนโครงการและนำเด็กนักเรียนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในเวลาช่วงเที่ยงหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน เพราะในยุคปัจจุบันน้อยมากที่จะมีการรวมตัวหรือเชิญชวนกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นธรรมบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี จนทำให้เกิดพระอริยสงฆ์สาวกเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน วันนี้จึงเกิดพระรัตนตรัย  ๑ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อีกทั้งเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งสำหรับผู้ได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนความเข้าใจในหลักคำสอนแม่บทนี้แล้ว จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

Advertisement

Advertisement

บรรยากาศการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร


ในที่สุดการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ คงเป็นอีกทางหนึ่งที่สถานศึกษาสามารถฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีการจดจำที่ดียิ่งขึ้น และยังสามารถทำให้นักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ มีผลการเรียนที่ดี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก จนสามารถสอบติดในสถานศึกษาที่ตนเองคาดหวัง อีกทั้งในยังช่วยให้สถานศึกษาที่มีการสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร ได้รับโอกาสดีดีอีกมากมาย สุดท้ายนี้ คงจะไม่มีภาพบรรยากาศดีดีแบบนี้ถ้าขาดซึ่งผู้ลงพื้นที่ไปเชิญชวนโครงการและฝึกเด็กให้สวดมนต์บทธัมมจักกัปวตนสูตร จนเด็กนักเรียนสามารถสวดได้โดยไม่ต้องดูหนังสือ คือ คุณครูอุไร ชนะขำ ครูอาสาจังหวัดพัทลุง ได้มีการลงพื้นที่อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทางสถานศึกษา และคุณครูในสถานศึกษา ที่สามารถฝึกเด็กให้มีศีลธรรมได้ต่อไป

Advertisement

Advertisement

บรรยากาศการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

บรรยากาศการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรบรรยากาศการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

บรรยากาศการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรบรรยากาศโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ จังหวัดพัทลุง

 


ขอบคุณภาพดีดี : คุณครูอุไร ชนะขำ ครูอาสาจังหวัดพัทลุง

ขอบคุณ : โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

และที่สำคัญขอบคุณ : โครงการดีดีที่ทำให้เด็ก ๆ ได้มีกิจกรรมดีดีที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน