ในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้นมีอยู่ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะวัดต่าง ๆ ที่มีประวัติการสร้างมาเป็นเวลานับร้อยปี โดยมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมตลอดถึงหลักฐานทางด้านคติชนวิทยาของชุมชนนั้น ๆ ปรากฏเป็นหลักฐานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ จัดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะวัดที่เป็นจตุธรรมธาตุทั้ง 4 ของภาคใต้และวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น

วันนี้ผู้เขียนขอนำท่านผู้อ่านมาล่องใต้มานมัสการพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมุ่งหน้าลงใต้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4081 เมื่อขับเลยอำเภอเขาชัยสนไปประมาณ 7 กิโลเมตรก็จะถึงบ้านบางแก้วตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 14 ให้สังเกตป้ายบอกทางเข้าวัดด้านซ้ายมือขับเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตรซุ้มประตูทางเข้าวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วจะอยู่ด้านซ้ายมือ

Advertisement

Advertisement

ซุ้ม                                                                  ซุ้มประตูวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว

วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วมีเนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ ด้านหน้าวัดหันไปทางทิศตะวันตกติดถนนทางหลวงหมายเลข 4003 ด้านทิศใต้ติดแม่น้ำบางแก้ว เมื่อขับรถผ่านซุ้มประตูเข้ามาในบริเวณวัดจะจะพบกับความร่มรื่นของต้นไม้หลากชนิด

โบสถ์                                                 บริเวณเขตพุทธาวาสด้านหน้าจะเห็นโบสถ์มหาอุตม์และองค์พระเจดีย์

ภายในวัดได้ถมทรายไว้สะอาดสะอ้านบริเวณรอบนอกของเขตพุทธาวาสมีทางเดินปูด้วยอิฐอย่างสวยงาม ด้านหน้าองค์พระเจดีย์จะเป็นธรรมศาลาและโบสถ์มหาอตม์ (โบสถ์หลังเล็ก ๆ มีประตูทางเข้าเพียงด้านเดียว) ทางเข้าสู่ลานองค์พระเจดีย์อยู่ถัดไปจากโบสถ์มหาอุตม์คั่นด้วยทางเดินที่ปูด้วยอิฐ ด้านหน้าองค์พระเจดีย์ด้านทิศตะวันออกจะเปิดโล่งมองเห็นองค์พระเจดีย์ดูสวยเด่นเป็นสง่าแวดล้อมด้วยเจดีย์ราย 4 องค์ประจำทิศทั้ง 4 ส่วนด้านซ้ายขวาและด้านหลังจะแวดล้อมด้วยระเบียงคดหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดง

Advertisement

Advertisement

เจดีย์                                                                           องค์พระเจดีย์พระธาตุเขียนบางแก้ว

องค์พระเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำประดิษฐ์ไว้บนฐานแปดเหลี่ยมที่ฐานมีซุ้มพระพุทธรูปปางสมาธิ 3 ซุ้มสลับกับช้างโผล่หัวพร้อมขาประหนึ่งจะแบกองค์พระเจดีย์เอาไว้ เหนือซุ้มพระพุทธรูปมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมอยู่ ด้านทางทิศตะวันออกเป็นบันไดทางขึ้นสู่ลานทักษิณผ่านซุ้มที่มียอดศิลปะแบบจีนอยู่ระดับเดียวกับเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมอีก 3 ทิศ เหนือลานทักษิณขององค์พระเจดีย์รูประฆังคว่ำประกอบด้วยบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยมมีรูปปั้นกาเกาะอยู่ทั้ง 4 ทิศ ตรงขอบบัลลังก์มีถ้วยลายครามตอกสลักติดไว้ ถัดขึ้นไปเป็นปล้องไฉน 30 ปล้อง (ขององค์เจดีย์วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชมี 52 ปล้อง) และส่วนบนสุดเป็นปลียอดอันสวยงามอย่างสวยงาม นับว่าเป็นองค์พระเจดีย์ศิลปะสมัยอยุธยาที่สวยงามมากองค์หนึ่งเลยทีเดียว

Advertisement

Advertisement

ระเบียงคด                                                               พระพุทธรุปที่ประดิษฐานวิหารพระระเบียงคด

ภายในวิหารระเบียงคดมีพระพุทธรูปางมารวิชัยประทับนั่งเป็นแถวทั้ง 4 ด้านบนฐานที่สร้างด้วยพื้นปูนปูด้วยกระเบื้องจำนวน 34 องค์ ทุกองค์หันพระพักตร์ไปยังองค์พระเจดีย์ทั้งหมด พระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วมีอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี และเป็นหนึ่งในจตุธรรมธาตุของพระเจดีย์ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คือ เจดีย์องค์พระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช เจดีย์พระบรมธาตุไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุสวีจังหวัดชุมพร และพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วจังหวัดพัทลุง ปัจจุบันจตุธรรมธาตุทั้ง 4 องค์นี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเป็นท

                                      พระ                                                  พระพุทธูปในวิหารธรรมศาลาวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว

รูปปั้น                                           รูปปั้นเจ้าพระยากุมารกับพระนางเลือดขาวในวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว

สำหรับประวัติของวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วนั้น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1482 โดยพระยากรุงทองเจ้าเมืองพัทลุงในสมัยนั้น การก่อสร้างได้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยทั้งกุฏิ วิหาร และองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เจ้าพระยากุมารกับพระนางเลือดขาวได้อัญเชิญมาจากเกาะศรีลังกา สิ่งก่อนสร้างอื่น ๆ ภายในบริเวณวัดมีโบสถ์มหาอุตม์ด้านนอกมีใบเสมาสร้างด้วยหินทรายแดง 8 ใบด้านในมีพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธูปจำนวน 5 องค์ ตรงด้านหลังมีห้องประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ 1 องค์ นอกจากนั้นยังมีวิหารธรรมศาลา บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ซึ่งอยู่ใกล้กับวิหารถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และพิพิธภัณฑ์สังฆรักษ์วัดเขียนบางแก้วที่จัดแสดงถ้วยชามสังคโลกยุคกรุงสุโขทัย พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ฐานโยนิ พระศิวลิงค์และเครื่องใช้พื้นเมืองหลายรายการ พิพิธภัณฑ์สังฆรักษ์วัดเขียนบางแก้วแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการถ้านักท่องเที่ยวสนใจจะเข้าไปชมให้ไปขอกุญแจจากท่านเจ้าอาวาสได้

วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัตถุโบราณ ซึ่งที่นี่มีให้ศึกษาอยู่มากมาย นับว่าเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทำให้เรารู้เรื่องราวของอดีตได้เป็นอย่างดีและแน่นอนว่าถ้าไม่มีอดีตที่เรืองรองแล้วจะมีปัจจุบันที่ภาคภูมิได้อย่างไร ปัจจุบันวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วได้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 นาฬิกาโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ใครที่เดินทางผ่านจังหวัดพัทลุงอย่าลืมแวะมานมัสการพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะครับ

                                                                                รูปประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียน