บทความนี้ เป็นบทความที่ผู้เขียนตั้งใจแชร์ประสบการณ์ ให้กับใครก็ตามที่คิดจะสร้างบ้านเป็นของตนเอง ด้วยการกู้สินเชื่อกับธนาคาร ผู้เขียนจะมาแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการวางแผนการมีบ้านกันเลยทีเดียว

          ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปปรึกษากับสถาบันการเงินที่เราต้องการจะกู้ โดยเตรียมข้อมูลรายได้ต่อเดือนของเรา ถ้าเป็นคนที่มีเงินเดือนประจำจะง่ายต่อการหาเอกสารหลักฐาน เช่น สลิปเงินเดือน หรือ Statement แต่ถ้าเป็นคนที่ทำอาชีพค้าขายหรืออาชีพอิสระควรเดินบัญชีให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการหมุนเวียนเงินในบัญชี อย่างน้อยหกเดือนขึ้นไป จากนั้นเข้าไปปรึกษา เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารได้เลย เขาจะให้คำแนะนำ และคำนวณวงเงินกู้ให้เราเสร็จสรรพ

ภาพ1ภาพ2

         ขั้นตอนที่ 2 หาช่างเขียนแบบบ้านตามแบบและราคาที่เราต้องการ บางครั้งแบบบ้านที่เราต้องการอาจไม่อำนวยกับเงินกู้ที่เราสามารถกู้ได้ ดังนั้น เราต้องให้ช่างเขียนแบบปรับเพิ่มลด และแก้ไขแบบบ้าน พร้อมประมาณาคาตามงบประมาณที่เราสามารถกู้ได้ อาจให้ช่างประมาณราคาสูงกว่าที่เราจะกู้จริงสัก 10 – 15%  เพราะหากทางธนาคารตัดลดแล้วจะได้ไม่กระทบกับงบประมาณในการสร้างจริง

Advertisement

Advertisement

        ขั้นตอนที่ 3 นำแบบบ้าน สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่จะก่อสร้าง สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะกู้ ไปขออนุญาตก่อสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.หรือ เทศบาลในเขตพื้นที่ที่จะสร้าง 

         ขั้นตอนที่ 4 เตรียมเอกสารหลักฐานในการยื่นเรื่องกูธนาคาร ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
 2. สำเนาทะเบียนบ้านทุกคนในครอบครัว (ย้ำว่าทุกคน)
 3. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 4. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่จะสร้างบ้าน

Advertisement

Advertisement

 • แบบแปลนบ้าน
 • ประมาณราคาตามแบบบ้าน
 • หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หากกู้ร่วม เพิ่มสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่คนในบ้าน สลิปเงินเดือน และ Statement ย้อนหลังของผู้กู้ร่วม เช่นเดียวกับผู้กู้หลัก (ข้อ 1 - 4)
 •          นำเอกสารทุกอย่างข้างต้นไปยื่นที่ธนาคาร (หากเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาของตนเองทุกชุด)

           ขั้นตอนที่ 5 รอธนาคารติดต่อกลับ ในระหว่างที่รอธนาคารติดต่อกลับมา เราก็หาช่างผู้รับเหมาสร้างบ้านรอ แล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหน บางคนเหมาทั้งค่าแรงและวัสดุ ก็จะง่ายไม่ยุ่งยากในการไปเลือกซื้อวัสดุ แต่ข้อเสียคือ บ้านจะราคาแพงขึ้นหน่อย บางคนอาจจะหาช่างรับเหมาเฉพาะค่าแรง วัสดุสั่งและซื้อเอง เหนื่อยหน่อย แต่ก็จะประหยัดงบขึ้นหลายบาท ก่อนที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้เรา จะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทประเมิน ออกมาตรวจสอบก่อน เราต้องเสียค่าประเมิน ดังนี้

  Advertisement

  Advertisement

  1) วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ค่าประเมิน 1,900 บาท

  2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 3,000,000 บาท ค่าประเมิน 2,800 บาท

  3) วงเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท ค่าประเมิน 3,100 บาท

          ขั้นตอนที่ 6 ธนาคารจะตรวจสอบเอกสารทุกอย่างหากถูกต้อง ทางธนาคารจะติดต่อกลับมาภายในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อนัดเราไปจดจำนองที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน ที่ ที่ดินของเราตั้งอยู่ ใช้เวลาในการจดจำนองประมาณ 1 วัน เราต้องเตรียมค่าจดจำนองไปด้วย โดยมีค่าคำขอ 5 บาท และค่าจดจำนอง 1% ของมูลค่าจำนอง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อจดจำนองเสร็จเราต้องกลับเข้าไปเซ็นต์สัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารอีกรอบ ขั้นตอนนี้ธนาคารจะให้เราแบ่งงวดงานในการก่อสร้างเป็นงวด ๆ เพื่อสะดวกในการขอเบิกจ่าย โดยในวันทำสัญญาธนาคารจะมีการหักเงินประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยจากวงเงินที่เรากู้ด้วย

         ขั้นตอนที่ 7 เมื่อธนาคารอนุมัติวงเงินและจดจำนองที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถให้ผู้รับเหมาเข้ามาทำการก่อสร้างได้เลย

  ภาพ4ภาพ5              ขั้นตอนที่ 8 เมื่อได้ปริมาณงานตามงวดงานที่เราแบ่งไว้ เราสามารถแจ้ง จนท.บริษัทประเมิน ออกมาตรวจงวดก่อสร้าง ในงวดที่หนึ่งและงวดสุดท้ายตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยเราต้องจ่ายค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ครั้งละ 800 บาท และก่อนจะเบิกเงินงวดสุดท้าย เราต้องทำเรื่องขอบ้านเลขที่ ขอน้ำประปา และขอไฟฟ้า ให้เรียบร้อย แล้วนำใบเสร็จในการขอน้ำประปาและไฟฟ้า ไปเบิกเงินงวดสุดท้ายกับธนาคาร ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

              หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังคิดจะสร้างบ้านด้วยการขอสินเชื่อจากธนาคาร ไม่มากก็น้อยนะคะ

           ภาพประกอบทั้งหมด โดยผู้เขียน