ระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์


         ระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ เป็นระบอบการเมืองการปกครองสังคม และเศรษฐกิจของยุโรปในยุคกลาง ซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง ขุนนางระดับสูงกับขุนนางระดับรองลงมา และเจ้าของที่ดินกับพลเมืองที่ทำมาหากินบนที่ดินนั้น

.         คำว่าFeudalism มาจากคำว่า ฟีฟ  แปลว่าที่ดิน ซึ่งหมายถึงที่ดินซึ่งเป็นพันธะสัญญาระหว่างเจ้านายที่เป็นเจ้าของที่ดิน เรียกว่า ลอร์ด กับผู้มอบที่ดินและหาผลประโยชน์ในที่ดินเรียกว่า วัสซัส ซึ่งจะต้องให้ความเคารพ จงรักภักดี รับใช้ และปกป้องเจ้านายหรือลอร์ดเป็นการตอบแทน
       

           ระบบฟิวดัลพัฒนามาจากการปกครองของจักรวรรดิโรมันในยุคที่พวกอนารยชนรุกรานประชาชนจึงต้องพึ่งขุนนางที่ปกครองท้องถิ่น ขุนนางท้องถิ่นจึงมีอำนาจขึ้นเรื่อยๆ จักรพรรดิโรมันจึงต้องกระจายอำนาจให้แว่นแคว้นต่างๆ ปกครองดินแดนตนเอง มีกองทัพและกฎหมายตัดสินความต่างๆ เพื่อคุ้มครองประชาชน 

Advertisement

Advertisement

.         ต่อมาเกิดการช่วงชิงอำนาจและระหว่างผู้ปกครองจักรพรรดิต้องอาศัยกองกำลังและการสนับสนุนจากขุนนางให้มีอำนาจมั่นคง จักรพรรดิจึงพระราชทานที่ดินให้แก่ขุนนาง  เพื่อให้ขุนนางจงรักภักดี และเป็นการตอบแทนความดีความชอบจากการทำสงคราม เป็นผลให้ขุนนางมีอำนาจครอบครองและปกครองเขตแดนต่างๆ คุณนั่งจะนำที่ดินที่ได้รับพระราชทานนั้นมาแบ่งให้ขุนนางระดับรองลงไปเรียกว่า วัสซัล
ซึ่งเป็นผู้หาประโยชน์ในที่ดินนั้นคือ วัสซัล จะปกครองดูแลผู้คนที่ทำมาหากินบนที่ดินในเขตที่ตนรับผิดชอบเรียกว่า แมนเนอร์ 

.           ในแต่ละแมนเนอร์จะมีคฤหาสน์หรือปราสาทซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของขุนนางและครอบครัว ปราสาทของขุนนางมีกำแพงล้อมรอบ เป็นศูนย์กลางของแมนเนอร์บริเวณรอบๆ เป็นท้องไร่ท้องนาและที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ทำงานในที่ดินนั้น ซึ่งอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านจะมีวัดสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา โรงสี ร้านข้าว โรงตีเหล็กและช่างผลผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ แต่ละแมนเนอร์จึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองโดยไม่ต้องอาศัยสินค้าจากภายนอก  ยกเว้นเกลือ เหล็ก และน้ำมันดิบ  ประชาชนที่อาศัยและทำงานในที่นั้นเรียกว่า เซิฟ ซึ่งกระจายผลผลิตให้เจ้าของที่ดิน  และอุทิศแรงงานทำการเพาะปลูกในที่ดินของเจ้าของที่ดินเป็นการตอบแทนเรียกระบบเศรษฐกิจแบบนี้ว่า  ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์

Advertisement

Advertisement

 

 ขอบคุณภาพจาก pexels และ pixabay : ภาพปก / ภาพที่1 / ภาพที่2 / ภาพที่3