จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราด้วย และรัฐบาลได้ประกาศให้มีการจ่ายเงินชดเชย เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีการจัดทำโครงการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพื่อเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

โรคระบาด

        จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มอบเงินเยียวยาโควิด -19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจนรายละ 1,000 บาท เป็นเวลานานสามเดือน รวมเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยกล่าวว่าเงินส่วนนี้จะมอบให้ในวงเงินบัตรคนจนแบบอัตโนมัติเดือนละ 1,000 เป็นเวลา 3 เดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียน

กำหนดเริ่มจ่ายเงินเยียวยาโควิด - 19 ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจน

         จะมีการจ่ายเงินส่วนนี้ให้ในเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม โดยหากใครยังไม่ได้ในระยะเวลาดังกล่าวนี้นั้นก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้จนครบจำนวนเงิน 3,000 บาทต่อคนนั่นเองค่ะแอลกอฮอร์

Advertisement

Advertisement

จะได้รับเงินจำนวนกี่บาท

        ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นจะได้รับเงินเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลาสามเดือน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่จะมีการโอนเข้าเพิ่มวงเงินในบัตรให้ทันทีโควิด19

ใครบ้างที่จะได้รับเงิน

ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทั้งหมดทั่วประเทศไทยมีจำนวน 13.4 ล้านคน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังแล้วนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 5.69 ล้านคน

2. กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงเกษตร จำนวน 3.54 ล้านคน

Advertisement

Advertisement

3. กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงพัฒนาสังคมมีจำนวน 2.1 ล้านคน

4. กลุ่มผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคม จำนวน 0.76 ล้านคน

5. กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองการลงทะเบียนจำนวน 0.5 ล้านคนล้างมือ

       ซึ่งผู้ถือบัตรคนจนที่มีสิทธิในการได้รับเงินดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากการเยียวยาของรัฐบาลในครั้งก่อนหน้านี้ทั้งของการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและการเกษตร ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมตามประกาศ หากอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็จะมีสิทธิในการได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้นั่นเองค่ะ

 

ภาพประกอบบทความ ภาพที่1/ภาพที่2/ภาพที่3/ภาพที่4