Ann(ขอบคุณภาพถ่ายจาก Unsplash)

      สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 พร้อมลุ้นรับรางวัลพานแว่นฟ้ารวมกว่า 680,000 บาท😲😁Ann(ขอบคุณภาพถ่ายจาก Unsplash)


       การจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและยกย่องผลงานของวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่า และยังเสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ของประชาชน ทั้งในเรื่องสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยผ่านวรรณกรรมนี้

     การส่งผลงานเข้าประกวด...ผู้เขียนหนึ่งคน มีสิทธิ์ส่งผลงานเพียงแค่คนละ 1 ผลงานเท่านั้น และต้องเป็นงานที่เขียนขึ้นมาใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อมาก่อน  อีกทั้งผลงานเขียนที่ส่งเข้ามานั้น จะต้องมีความสร้างสรรค์ ส่งเสริมประชาธิปไตย ชื่อเรื่องมีความน่าสนใจ มีการใช้สำนวนภาษาที่ถูกต้อง มีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ และมีองค์รวมความเป็นวรรณกรรมด้วยAnn

Advertisement

Advertisement

(ขอบคุณภาพถ่ายจาก Pixabay)

     สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ที่ทางไปรษณีย์ หรือจะส่งโดยตรงได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร > สำนักประชาสัมพันธ์ > สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม เลขที่ 327 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 และเขียนจ่าหน้าซองว่า " ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า " หรือจะส่งมาในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ [email protected]

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้หรือเพจเฟสบุ๊ครางวัลพานแว่นฟ้า 👇

Advertisement

Advertisement

https://www.parliament.go.th/phan/

แอน


                                    Annchutima... 🌈