'ก้าวหน้า' ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า "เปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดีขึ้นตามลําดับ เจริญวัฒนาเร็วกว่าปรกติ." ไม่ว่าใคร ๆ ต่างก็ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตกันทั้งนั้น วันนี้เรามีเคล็ดลับมาแบ่งปัน ๙ ข้อค่ะ
Learning๑. การเรียนรู้

 • - ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เปิดใจให้กว้าง เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ และนำมาต่อยอดให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
 • - จำไว้ว่า ไม่มีคนโง่ที่แท้จริงหรอก มีแต่ยัง 'ไม่รู้'
 • - เราจะฉลาดจากการที่เราโง่ หรือไม่รู้ หรือทำผิดมาก่อน
 • - ให้ทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นน้ำครึ่งแก้ว ที่สามารถเรียนรู้ได้เสมอ
 • - ใฝ่สู้สิ่งยาก ถ้าเจออุปสรรค ให้เปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
 • - ความยากลำบากเกิดจากการที่เราไม่มีทักษะ เมื่อเรามีทักษะ จะไม่มีอะไรยาก อะไรที่เรามองว่ายาก เพราะมันยังใหม่สำหรับเรา แต่ถ้าเราทำบ่อย ๆ มันก็ไม่ยาก ถ้ายาก แล้วเราสู้ วันหนึ่งมันจะง่าย
 • - เมื่อชีวิตหมดความท้าทาย ให้ลองตั้งเป้าใหม่ ๆ ให้ตัวเองได้พิชิต ก็จะพบว่าชีวิตยังมีอะไรให้ต้องทำอีกต่อไป

Work๒. การงาน

 • - ความหมายของงานคือ งานของเราก็คือการทำให้เขามีความสุข
 • - ทำงานที่ใจรัก
 • - ทำงานทุกชิ้นให้เต็มที่ ให้ดีที่สุด
 • - ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส จะได้ไม่ต้องมาระแวงทีหลัง
 • - เป็นนักประสานสิบทิศ อย่ามัวทำงานจนลืมสร้างความสันพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีใครเก่งอยู่ได้คนเดียว แท้ที่จริงเราต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานจากอีกฝ่ายอยู่เสมอ
 • - งานสำคัญที่สุด คือ งานที่เราทำอยู่ในตอนนี้
 • - ไม่สักแต่ว่าทำ เพราะถ้าเราทำดีที่สุด ผลงานที่เราทำนั้นจะประกาศศักยภาพของเราไปตลอดชีวิต
 • - สมดุลงาน สมดุลชีวิต ถ้าไม่มีชีวิต มีงานก็สูญเปล่า ต้องแสวงหาทางสายกลางในการทำงาน การทำงานต้องประสานกับคุณภาพของชีวิต
 • - อย่าทำงานจนป่วยตาย อย่าหลงเสน่ห์อบายมุข อย่ามีความสุขจนลืมศีลธรรม

Live๓. การใช้ชีวิต

" สุดยอดของศิลปะก็คือ
ศิลปะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข
ท่ามกลางเวลาแห่งความทุกข์ "

 • - มองโลกในแง่ดี ก็มีความสุข หมายถึงการมองโลกในแง่ดีแง่งาม แบบมีปัญญา "ภายนอกแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็ให้แก้ข้างใน แก้ที่ทัศนคติของเรา"
 • - มีสุขภาพดี ก็มีความสุข ปัจจัยที่ทำให้เรามีสุขภาพดี
 1. เลือกทำในสิ่งที่สบาย ยึดสายกลาง อย่าเสี่ยง อย่าทรมาร อย่าหักโหมเกินไป.. ถ้ามีคำว่าเกินไปในชีวิตไม่ดี
 2. แม้ในสิ่งที่สบายก็ไม่ยึดติด แม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่สบาย ๆ ก็ขอให้พอดี
 3. บริโภคอาหารที่ย่อยง่าย รับประทานอาหารที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ
 4. รู้จักประมาณเรื่องเวลา ทำอะไรก็ตามอย่าให้เวลามันบีบ จนเครียด
 5. ดูแลจิตใจของตนเองให้ยึดมั่นในความดี
 • - สมาคมกับคนดี ก็มีความสุข การมีกัลยาณมิตร จะคอยช่วยชี้ทิศทางให้เราเห็นคุณค่าของความสุข เห็นว่าในทุกข์มีสุขเสมอ
 • - มีความดี ก็มีความสุข

คนดีคือคนที่ คิดดี พูดดี ทำดี วิธีสร้างความดีได้แก่

 • ๑) ทานมัย ทานเกิดจากการให้ (ให้ธรรม, ให้วัตถุ, ให้อภัย)
 • ๒) สีลมัย เกิดจากการทำหน้าที่ มีวินัย เคารพกฎ
 • ๓) ภาวนามัย เกิดจากการรู้จักฝึกจิตให้มีสติ
 • ๔) อปจายนมัย เกิดจากการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ
 • ๕) เวยยาวัจจมัย เกิดจากมีจิตสาธารณะ คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์
 • ๖) ปัตติทานมัย คือการแบ่งความดี หรือแบ่งความสุข ความรื่นเริง ให้กับคนอื่น
 • ๗) ปัตตานุโมทนามัย คือบุญที่เกิดจากการพลอยโมทนาสาธุการเมื่อเห็นคนอื่นเขาทำอะไรดี ๆ
 • ๘) ธัมมัสาวนมัย รู้จักฟังในสิ่งที่ดี
 • ๙) ธรรมเทศนามัย ความดีที่เกิดจากการให้ความรู้เป็นทานแก่เพื่อนมนุษย์
 • ๑๐) ทิฏฐุชุกรรม การปรับทัศนคติของเราให้ตรงกับความจริง คือในโลกนี้มีลักษณะอิงอาศัยซึ่งกันและกัน อย่าเลือกมองความจริงเฉพาะส่วน เพราะจะทำให้เราใจแคบ

Give๔. การให้

" คนที่ไม่เคยเป็นผู้ให้
ย่อมยากที่จะได้รับ
การให้ มองอย่างธรรมดา
ดูเหมือนว่าเป็นการสูญเสีย
แต่แท้ที่จริงแล้ว
ผู้ให้คือผู้ที่ได้รับต่างหาก "
Love๕. ความรัก

 • - ที่สุดของความรัก คือรัก.. โดยไม่ครอบครอง
 • - ทุก ๆ การยึดมั่นมีค่าเป็นความทุกข์อยู่เสมอ
 • - ทุก ๆ การครอบครอง มีค่าเป็นการขาดอิสรภาพ
 • - การที่เราเกิดเป็นคน แล้วไม่ได้ทุกอย่างดังใจหวังนั้น มันเป็นบทเรียนขั้นหนึ่ง เป็นบันไดขั้นหนึ่งของชีวิตที่จะต้องก้าวไปเรื่อย ๆ

Think๖. ความคิด

You are what you believe.

 • - ความคิด เป็นนายของสรรพสิ่ง
 • - ทุกประสบการณ์ที่ห้อมล้อมชีวิตของเรานั้น จะทำให้เราทุกข์หรือทำให้เราสุข ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาความคิดไปประเมินค่า
 • - คิดเป็น คิดถูก คิดดี และคิดมีประโยชน์
 • - หากเราคิดดีมีจิตผ่องใส การพูดของเราก็ดี การกระทำของเราก็ดี ผลจากการคิดดี พูดดี ทำดีนั้น ความสุขก็ติดตามตัวเรา

กตัญญู๗. ความกตัญญู

" ร้อยความดี
ความกตัญญู
มาเป็นที่หนึ่ง "

 • - กตัญญู แปลว่า รู้คุณท่าน,, กตเวที แปลว่า ตอบแทนพระคุณท่าน
 • - ความกตัญญูกตเวที ถือ เป็นรากฐานของการเป็นคนดี

Sad๘. ความพลัดพราก

" ขอบคุณความพลัดพราก
ที่ทำให้เราสละ
จากความยึดมั่น "

 • - เรามักไม่ยอมรับว่าการตายว่าเป็น การแตกดับไปตามธรรมดา เมื่อไม่ยอมรับ ธรรมดา หากแต่พากันฝืน ธรรมดา ก็จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีความทุกข์
 • - ธรรมดาของชีวิตที่มนุษย์ต้องเรียนรู้มี ๕ ประการ เรามี ความแก่ ความเจ็บ ความป่วย ความพลัดพราก และ กรรม เป็นธรรมดา.. หากเราตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาของชีวิต ความทุกข์ของเราก็จะเบาบาง
 • - วิธีรับมือกับความพลัดพราก
 1. ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่ง
 2. บอกตัวเองเสมือนหนึ่งว่า วันนี้คือวันสุดท้ายของเรา เราจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
 3. จงดีกับทุกคน ทุกที่ ทุกโอกาส ทุกสถาน ทุกเพศ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม เพราะนั่นอาจเป็นครั้งเดียวที่เราได้เจอกัน

Meditate๙. การตื่นรู้

" ตระหนักรู้ทุกก้าวที่เราย่าง
นี่แหละคือหนทางแห่งผู้ตื่นรู้ "

 • - ความทุกข์และความสุขล้วนเป็นดั่งกันและกัน ดำรงอยู่ในกันและกัน หากเราเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เราก็จะพบว่าความทุกข์มีความจำเป็นมากต่อการค้นพบความสุข เพราะหากปราศจากความทุกข์เสียแล้ว ความสุขก็คงเกิดไม่ได้
 • - หากเราเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจความทุกข์อย่างลึกซึ้ง เราจะพบว่า แค่เพียงการหายใจอย่างมีสติก็เพียงพอแล้วที่จะดับทุกข์และทำให้เรามีความสุขได้

Credit: ข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "๙ เรื่องเพื่อความก้าวหน้า' และภาพสวย ๆ จาก https://pixabay.com/th/photos

Advertisement

Advertisement