“การจ่ายค่าหอพัก ทั้งที่เรียนอยู่ที่บ้าน” ในมุมมองผู้เขียนคิดว่ามันคือผลกระทบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจริงในยุค Covid-19 ที่บางครั้งทุกคนที่ได้รับผลกระทบนี้ อาจจะลืมไปว่าเรากำลังรับภาระนี้อยู่ ผลกระทบและภาระนี้จะเกิดกับครอบครัว ที่มีลูกเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นที่ และต้องเช่าหอพัก มีทั้งหอพักในมหาวิทยาลัย และหอพักนอกมหาวิทยาลัย ก็จะได้รับผลกระทบหรือภาระค่าใช้จ่าย ที่อาจจะเหมือนกัน หรือแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัยค่าใช้จ่าย


จากการระบาดของ Covid-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 และส่งผลกระทบกับประเทศไทยมาตั้งแต่ต้นปี 2563 นโยบายหนึ่งที่เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ คือ การเรียน Online ซึ่งเป็นนโยบายที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หรือป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 ที่ดี แต่เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ นโยบายที่ดีก็จะมี 2 ด้าน คือ ผลกระทบที่ดี และผลกระทบที่ไม่ดี แต่ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงผลกระทบที่ไม่ดี ตามมุมมองของผู้เขียนเอง ในประเด็น “การจ่ายค่าหอพัก ทั้งที่เรียนอยู่ที่บ้าน”Covid-19

Advertisement

Advertisement


สถานการณ์จำลองค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนปกติ และการเรียนการสอน Online 

  • การเรียนการสอนปกติ ค่าใช้จ่ายที่ทางครอบครัวต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเดือนละ 12,000 บาท และค่าหอพัก เดือนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อเดือน
  • การเรียนการสอน Online ค่าใช้จ่ายที่ทางครอบครัวต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนจะลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตจากเดือนละ 12,000 บาท ในการจำลองสถานการณ์นี้ เหลือเดือนละ 4,000 บาท แต่ที่ยังคงต้องจ่ายเท่าเดิม คือค่าหอพัก คือเดือนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาทต่อเดือน

Advertisement

Advertisement

การศึกษา


ช่วงเวลาการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย กับสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19

การระบาดของโรค Covid-19 ประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พบว่า การระบาดจะเกิดในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 (ประมาณเดือนมกราคม - พฤษภาคม) แต่ในช่วงภาคศึกษาที่ 1 (ประมาณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม) ไม่พบการระบาดในประเทศไทย หากการระบาด Covid-19 ในปี 2564 ยังพบแนวโน้มการระบาดเหมือนกับปี 2563 และมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเรียนการสอน Online นโยบายการเรียน Online ในระดับมหาวิทยาลัยในปี 2565 อาจจะมีรูปแบบที่ลงตัวมากขึ้น

ในมุมมองของผู้เขียน การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 จะเป็นการเรียนปกติ ที่เป็นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สำหรับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 จะเป็นการเรียน Online น่าจะช่วยลดภาระของครอบครัวนักศึกษาได้บางส่วน และอาจส่งผลให้การจัดการ และการวางแผนของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในชีวิตประจำวัน การวางแผนทางการเงินของครอบครัว มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นค่าใช้จ่ายของหอพัก เมื่อจบภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาก็ออกจากหอพัก แล้วการเริ่มจองเข้าหอพักก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในปีการศึกษาต่อไป ภาระค่าใช้จ่ายหอพักในภาคการศึกษาที่ 2 ก็จะลดลงไป ทางครอบครัวอาจบริหารจัดการเงินก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป เช่น การวางแผนใช้หนี้ก็สามารถจ่ายเงินต้นเพิ่มขึ้น,  การวางแผนการออมและการลงทุน  เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

แต่ความคิดเห็นนี้อาจจะส่งผลกระทบ กับผู้ประกอบการหอพัก และผู้ประกอบการอื่น ๆ ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ก็ต้องหาวิธีการชดเชย เยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 กันต่อไปลดภาระ


บทความนี้เป็นบทความที่มาจากมุมมอง หรือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วยครับ

ความคิดเห็น หรือมุมมองที่หลากหลายของทุก ๆ ท่าน ที่จะแสดงความคิดเห็นในบทความนี้ เปรียบเสมือนแสงเทียนที่หลากหลาย มาช่วยกันส่องนำทางเพื่อให้พวกเราสามารถปรับตัว และใช้ชีวิตอยู่กับ Covid-19 ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพราะ Covid-19 น่าจะอยู่กับเราไปอีกนาน และแสงเทียนเหล่านั้น จะส่องนำทางให้พวกเราเดินทาง ไปสู่เป้าหมายชีวิตด้วยกัน

ฝากกดไลก์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำบทความต่อไปด้วยนะครับ

บทความโดย : Candlelight

ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ