อสม. คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มาจากชาวบ้านที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มบ้าน และรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

              บทบาท อสม.  คือ ผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน

  • เป็นผู้กระจายข่าวสาร ระหว่างเจ้าที่สาธารณสุขกับประชาชนในหมู่บ้าน เช่น ข่าวสารการระบาดของโรค
  • ให้คำแนะนำการดูแลตนเอง ให้ห่างไกลโรคติดต่อต่างๆ หากเป็นแล้วควรปฏิบัติและดูแลตนเองอย่างไรเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายอย่างถูกต้อง
  • เผยแพร่ความรู้สาธารณสุขแก่ประชาชนทุกๆคนในหมู่บ้าน 
  • ประสานงานการพัฒนาสาธารณสุข เช่น นัดหมายประชาชนในหมู่บ้านมารับบริการสาธารณสุข
  • ให้บริการสาธารณสุขด้านต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังและป้องกันโรค  รักษาพยาบาลเบื้องต้น

Advertisement

Advertisement

ประชุม              คุณสมบัติ อสม. 

1. อายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2. มีชื่อในทะเบียนบ้าน และอาศัยอยู่ประจำหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 6เดือน

3. มีความสามารถอ่านออกเขียนได้

4. สมัครใจและเสียสละ เพื่อช่วยเหลืองานสาธารณสุข

5. ประสงค์จะเข้าร่วม หรือเคยร่วมงานสาธารณสุข และต้องการพัฒนาชุมชนของตนเอง

6. มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับการไว้วางใจจากประชาชน

7. มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดี

8. มีเวลาให้กับการทำงานในบทบาท อสม.

              วาระและการพ้นสภาพ อสม. 

  • กำหนดให้ อสม. มีวาระคราวละ 4 ปี เมื่อครบวาระองค์กรหมู่ร่วมกันพิจารณาผลงาน และส่งรายชื่อเข้าสาธารณสุขพิจารณาเพื่อต่อบัตร
  • การพ้นสภาพก่อนวาระเนื่องจาก ตาย ลาออก หรือ แพทย์สั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ผู้แทนหมู่บ้านลงชื่อร่วมกับสาธารณสุขตรวจสอบ ก่อนมีคำสั่งให้พ้นสภาพ

Advertisement

Advertisement

คัดกรอง              บทบาท อสม.กับ social distancing

  1. 1. อสม.เข้ารับการอบรมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับsocial distancing เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนออกปฏิบัติงานให้ความรู้ที่ชัดเจนแก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามวิถีชุมชน เช่น การเยี่ยมบ้าน การกระจายเสียง เป็นต้น
  2. 2. ร่วมสร้างมาตราการsocial distancing เช่น จัดทีมตั้งด่านตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง, จัดทีมติดตาม ตักเตือน แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ,  ทีมเฝ้าระวัง ติดตามผู้ถูกกักกัน
  3. 3. ปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบด้านsocial distancingให้กับประชาชน เช่น การจัดระยะที่นั่งในงานพิธีต่างๆ การใช้หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆตรวจเบาหวาน

Advertisement

Advertisement

              สัมภาษณ์ อสม. ผู้เขียนได้คุยกับคุณฐิตาพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อสม.หมู่ 1 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเวลาร่วม 4ปี พร้อมกลุ่มทีมงานช่วยเหลือดูแลงานสาธารณสุข 18ครอบครัว โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง แนะนำการรับประทานยาอย่างถูกต้อง แนะนำการปฏิบัติตัวหญิงหลังคลอด สำรวจการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของประชากร สำรวจโรคเครียด โรคซึมเศร้า และให้กำลังใจผู้สูงอายุ               

              คุณฐิตาพรเล่าถึงงานที่เพิ่มขึ้น และเหนื่อยมากกว่าปกติคือ งานคัดกรองและสานงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยน้ำเสียง สีหน้า แววตา ที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ และความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะทำหน้าที่จากจิตวิญญาณของอสม.

ขอบคุณภาพประกอบ1-4 โดยคุณฐิตาพร ช่อผูก