สุขภาพกายและจิตเป็นสิ่งสำคัญหลักของสุขภาพ

      ในปัจจุบัน สุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากสุขภาพที่ดี ย่อมนำมาซึ่งชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคม

       จะเห็นได้ว่า สุขภาพร่างกายของคนเรานั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 สิ่งหลัก ที่เราต้องใส่ใจและหันมาดูแลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ สุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็น 2 สิ่งที่มีความเชื่อมโยงกัน หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บกพร่องไป  ย่อมทำให้อีกส่วนมีผลกระทบตามไปด้วย ดังนั้นหากเราใส่ใจในสุขภาพกายแล้ว ก็ต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน

กำลังวิ่งออกกำลังกาย        เมื่อเรามีสุขภาพกายและใจที่ดีแล้ว ก็จะส่งผลต่อความสวยงามของร่างกายและผิวพรรณที่ออกมาดูดี ทำให้เรื่องสุขภาพและความงามในปัจจุบันถูกเชื่อมโยงกันไปด้วย ทำให้ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นดังจะเห็นได้จากสินค้าและกิจกรรมเพื่อสุขภาพล้วนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ผักหรือผลไม้ออร์แกนิคการรับประทานอาหารชีวจิต การออกกำลังกาย(แอโรบิค,โยคะ) การทำสปา เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

โยคะจะเห็นได้ว่าในระดับประเทศ และระดับโลก มีการเพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง เช่น

  1.  การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  2.  การสนับสนุนการออกกำลังกาย
  3. การให้ข้อมูลเรื่องโภชนาการ และการตรวจความสะอาดในสินค้าอุปโภค บริโภค 
  4. การควบคุมโรค
  5. การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

มาตรการดังกล่าวข้างต้นที่ยกตัวอย่าง นอกจากจะมีการสนับสนุนในรูปแบบการรณรงค์และปลุกจิตสำนึก หลายๆเรื่องยังมีการกำหนดออกเป็นกฎหมายมาใช้งานอีกด้วย ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ

Advertisement

Advertisement

กระโดด       และจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงอยากให้ทุกคน ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพให้มากๆ โดยมีเป้าหมายให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภายจิตที่ดี มีความงดงามทั้งกายและใจ  โดยถ้าเรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้เราพร้อมที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ขอขอบคุณภาพจากเว็บ

https://pixabay.com/images/id-573762/

skeeze/ ภาพประกอบที่ 1

https://pixabay.com/images/id-3053487/

lograstudio/ ภาพประกอบที่ 2

https://pixabay.com/images/id-332278/

Lazare/ ภาพประกอบที่ 3