สักการะพระธาตุตามรอยประวัติศาสตร์ที่ วัดพระธาตุบังพวน

          บทความนี้เป็นอีกหนึ่งบทความที่ผู้เขียนภูมิใจนำเสนอ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดบ้านเกิดของผู้เขียนเอง โดยจะนำเสนอเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในจังหวัดหนองคาย  คือ วัดพระธาตุบังพวน  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย อันดับแรกผู้เขียนขอเล่าประวัติหนองคายโดยคร่าว ๆ ก่อนนะคะ ...

          จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือ แนวทอดยาวตามลำน้ำโขง ประมาณ 57 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณริมฝั่งโขงนี้เดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมืองเล็ก ๆ 4 เมือง  คือ เมืองพรานพร้าว  เมืองเวียงคุก  เมืองปะโค  บ้านไผ่ (เมืองหล้าหนอง)  ปัจจุบันยังพบซากโบราณสถานอยู่ตามวัดต่าง ๆ ริมแม่น้ำโขงบนเส้นทางท่าบ่อ – ศรีเชียงใหม่  พ.ศ. 2369  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวสุวอธรรมา (บุญมา)  ขึ้นเป็นเจ้าเมืองและโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรเป็น พระปทุมเทวาภิบาลบุญมาโดยเลือกบ้านไผ่หนึ่งในสี่เมืองดังกล่าวเป็นเมืองให้ชื่อว่าเมืองหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2370  ตามชื่อหนองน้ำใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง  ระยะห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 616 กิโลเมตร ปัจจุบันจังหวัดหนองคายมีทั้งหมด 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสระใคร อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสังคม และอำเภอโพธิ์ตาก   ประวัติศาสตร์ของเมืองหนองคายเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน 193 ปี 

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย : ผู้เขียนภาพถ่ายโดย : ผู้เขียน

 

          วัดพระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน ห่างจากอำเภอเมืองหนองคาย ประมาณ 21 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดมี เจดีย์ประธานภายเรียกว่า "พระธาตุบังพวน" เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองหนองคาย และบริเวณใกล้เคียงมาเป็นเวลาช้านาน บางตำนานกล่าวว่า "บังพวน" แผลงมาจากคำว่า "บังคน" (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ขี้โผ่น) ซึ่งแปลว่ากระเพาะอาหารตามความเชื่อที่ว่า พระธาตุองค์นี้บรรจุพระบังคนหนักของพระพุทธองค์ค่ะ

Advertisement

Advertisement

         ตำนานอุรังคธาตุ ได้เล่าถึงประวัติการสร้างพระธาตุองค์นี้ว่า สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าจันทร์บุรี ผู้ครองนครเวียงจันทร์ (ซึ่งยังไม่ทราบว่าคือพระองค์ใด) เพื่อประดิษฐานพระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าและต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นอีก ครั้งในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยพระองค์โปรดฯ ให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้กระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2513 เกิดภัยธรรมชาติทำให้พระธาตุบังพวน พังทลายลงมาและใน พ.ศ. 2520 กรมศิลปากรได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ตามรูปแบบเดิม

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย : ผู้เขียนภาพถ่ายโดย : ผู้เขียน


         พระธาตุเก่าแก่แต่โบราณกาล       เป็นตำนานล้าสมัยแห่งล้านช้าง

เป็นเรื่องเล่าพระชินวรแต่ปาง                 ทรงสรรสร้างเนรมิตทั่วธานี

แต่บัดนี้เหลือแห่งเดียวในโลกา              เลื่อมศรัทธาเมืองแห่งสุขาวดี

กำเนิดมามากมายหลายร้อยปี                หลายชีวีนับถือไหว้บูชา


         นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีสัตตมหาสถาน หรือ สถานที่สำคัญ 7 แห่งในพุทธประวัติหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วและได้เสด็จประทับเสวยวิมุติสุขแห่งละ 7 วัน และสระปัพพฬนาค หรือสระพญานาค ซึ่งในสมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าเมือง ก็จะนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อเป็นสิริมงคล

ภาพถ่ายโดย : ผู้เขียนภาพถ่ายโดย : ผู้เขียน


                 หนองคายอันลือเลื่อง        โบราณเมืองนคร

         บ่มไว้อนุสรณ์                           คอยสืบสานตำนาน

                 พระธาตุองค์เจดีย์             งามผ่องศรีชั่วกาล

         เรื่องเล่าที่กล่าวขาน                  สาธุชนไหว้บูชา

                 มีสระมุจลินทร์                  ดั่งพระอินทร์คอยรักษา

         ผู้คนต่างเชื่อว่า                         บ่อน้ำพญานาค

                 มีพระปางองค์ใหญ่            ความเลื่อมใสหลายหลาก

         เห็นความเก่าแก่มาก                  แหล่งโบราณกาล

                 พระบรมสารี                      คู่เจดีย์ ธ สถาน

         เก่าแก่มาเนิ่นนาน                      องค์พระธาตุบังพวน


         วัดพระธาตุบังพวน มีสถานที่ต่าง ๆ ให้เยี่ยมชมมากมาย เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า หากท่านใดสนใจสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมและกราบขอพรพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ทุกวัน บางวันจะมีน้อง ๆ มัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน มาคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ

 

ภาพถ่ายโดย : ผู้เขียนภาพถ่ายโดย : ผู้เขียน

ภาพถ่ายโดย : ผู้เขียนภาพถ่ายจาก : กล้องผู้เขียน โดยถ่ายถาพร่วมกับเพื่อน ๆ ที่เดินทางไปสักการะพระธาตุ