ภาพปกโดย 

กล่องยูเอชที เป็นบรรจุภัณฑ์จากการผลิตในระบบปลอดเชื้อ  จึงสามารถเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารเหลวต่าง ๆ ได้นานโดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย นอกจากนี้ยังมีความสะดวกในการขนส่งด้วย ดังนั้นจึงมีการใช้กล่องยูเอชทีในการผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะตามมา อย่างไรก็ตามผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยการคัดแยกกล่องยูเอชทีเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อ ซึ่งถือเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง 

ทราบหรือไม่ว่า กล่องนมหรือเครื่องดื่มที่เราทิ้งหลังจากดื่มแล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกับคนกลุ่มหนึ่ง คนกลุ่มน้ันก็คือ น้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา โดยกล่องยูเอชทีสามารถนำมารีไซเคิลเป็นกระดาษทำสื่ออักษรเบรลล์ได้ เนื่องจากกระดาษที่น้อง ๆ ใช้ ถือเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถนำมาเขียนอักษรเบรลล์ซ้ำได้ จึงมีความต้องการใช้กล่องยูเอชทีในการทำกระดาษอักษรเบลล์อยู่ตลอด ซึ่งการบริจาคจะทำให้น้อง ๆ ได้เขียนอักษรเบรลล์ ทำการบ้านหรือใบงานส่งคุณครูได้ผู้พิการทางสายตา

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย https://pixabay.com/th/illustrations/คนตาบอด-เห็น-มัว-โรคตา-สายตาสั้น-1027860/ ผู้พิการทางสายตาจำเป็นต้องใช้กล่องยูเอชทีเพื่อนำมาทำเป็นกระดาษอักษรเบลล์

โครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องยูเอชที และกระบวนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องยูเอชทีใช้แล้ว เพื่อลดปริมาณขยะ และเพิ่มอัตราการรีไซเคิล โดยมีผู้สนับสนุนและดำเนินโครงการได้แก่ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดยบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ (บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด)

Advertisement

Advertisement

โครงการฯพัฒนาการดำเนินงานโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนงานปกครองท้องถิ่นตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดกลไกการจัดเก็บกล่องยูเอชทีอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ ทำให้สามารถลดปริมาณขยะ โดยเปลี่ยนจากขยะเป็นวัสดุรีไซเคิล และหนึ่งในภารกิจรีไซเคิลก็คือ การเปลี่ยนกล่องยูเอชทีเป็นกระดาษทำสื่ออักษรเบรลล์นั่นเองอักษรเบลล์

ภาพโดย https://pixabay.com/th/photos/อักษรเบรลล์-ตัวอักษร-ควาน-แผ่นโลหะ-52554/ อักษรเบลล์

ทางโครงการรับบริจาคกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ กล่องชาเขียว กล่องกะทิ ฯลฯ ที่จัดเก็บอย่างถูกวิธี เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนของน้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา 13 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งการจัดเก็บอย่างถูกวิธีคือ ตัดปากกล่องออกแล้วล้างให้สะอาด จากน้ันนำไปตากให้แห้ง แล้วจึงพับให้แบนก่อนค่อยส่ง กล่องนม

Advertisement

Advertisement

(ภาพถ่ายโดยผู้เขียน) ตัดปากกล่องออกแล้วล้างให้สะอาด จากนั้นจึงนำไปตากให้แห้งกล่องนม

(ภาพถ่ายโดยผู้เขียน) พับให้แบน

ผู้สนใจสามารถบริจาคกล่องยูเอชทีได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ กล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ เลขที่ 32 ปากซอยวชิรธรรมสาธิต 4 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จะเห็นได้ว่า เราสามารถช่วยกันเปลี่ยนขยะอย่างกล่องยูเอชทีให้กลายเป็นกระดาษอักษรเบลล์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้พิการทางสายตา เพียงแค่สละเวลาคัดแยกกล่องและทำความสะอาด เก็บรวบรวม แล้วส่งไปยังโครงการ เท่านี้ก็มีส่วนช่วยเหลือสังคมแล้ว 

.