ในปัจจุบันนี้ พบว่าปัญหาด้านต่างๆ เช่น การดำเนินชีวิตในสังคม สัมพันธภาพทางสังคม ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ การงาน การเงิน การเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจ หรืออาจเกิดจากสาเหตุปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป จนนำไปสู่ภาวะการฆ่าตัวตาย เพราะคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นการแก้ปัญหาได้สำเร็จ แต่จะมีส่วนน้อยที่จะรู้ได้ว่าการยิ้ม เป็นการเสริมคุณค่าและความเมตตาให้กับตนเอง อีกทั้งเป็นการสร้างบุญกุศลด้วยวิธีง่ายๆให้แก่ผู้รับอีกด้วย ส่วนสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดีก็คือการเข้าใจตนเอง การเข้าใจในที่นี้หมายถึงการมีธรรมประจำตนโดยการน้อมนำหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติ

ยิ้มๆ รับความสุข

จะเห็นได้ว่า พลังแห่งการยิ้ม ส่งผลต่อการหลั่งสารสื่อประสาท คือสารความสุข เอ็นโดฟิน(Endophins) ซึ่งเป็นผลจากความสุขทางใจส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ หากจะกล่าวถึงหลักธรรมก็คือ การเห็นตามความเป็นจริงของกฎไตรลักษณ์ ความจริงที่เรามักเห็นว่าอารมณ์ของเรานั้นมีความสุข แต่ในความเป็นจริงแล้ว "ความทุกข์ที่ลดลงต่างหากจึงเห็นเป็นความสุข"

Advertisement

Advertisement

นั่งสมาธิ

เมื่อกล่าวถึงคำว่าบุญ คือ การแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น โดยเมื่อให้ไปแล้วก็จะมีความสุขใจ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ ซึ่งเป็นความเพียรในการสร้างบุญบารมี พึงกระทำรักษาให้มาก กล่าวคือ การยิ้มก็เป็นการให้ทานอย่างง่าย และยังมีส่วนช่วยในการสูบฉีดเลือดให้ทำงานปกติ อีกทั้งสุขภาพจิตดีส่งผลให้สุขภาพกายดีเช่นกัน

ปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรม ก็มีส่วนช่วยในการสร้างรอยยิ้มได้ เพราะเมื่อเห็นว่าความทุกข์ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ และพึงเข้ามาเรียนรู้ภายในตนมากกว่าการเรียนรู้ภายนอก โดยการใช้ตาเนื้อมองให้ไกล ไปให้ถึง พึงเอื้อมมา สานฝันใจ ในความยาก บากบั่นใจ ใกล้หรือไกล ไหนจะสู้รู้ใจตน ความสุขนั้นเป็นเพียงชั่วคราว ทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ก็ต้องมีสติ เมื่อมีสติทำให้สามารถกลับมาเรียนรู้กายใจนี้ได้

Advertisement

Advertisement

ธรรมชาติ

ในบางครั้งเราอาจหาทางออกของปัญหานั้นไม่ได้  ลองกลับมาให้เวลาได้อยู่กับตนเองให้มากๆ เมื่อจิตใจของเราสงบตั้งมั่น ปัญญาก็จะเกิด เพราะปัญหาทุกปัญหาย่อมมีหนทางแก้ไข แม้จะไม่สามารถแก้ไขเรื่องในอดีตได้ แต่ก็สามารถทำปัจจุบันให้ดีได้ หรือการใช้ธรรมชาติบำบัดก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง เพราะมันเป็นอุบายให้กลับมาเรียนรู้ภายในใจตนเอง เมื่อมีผลก็ย่อมมีเหตุ

ดอกไม้แทนคุณ

สรุป ยิ้มที่ออกมาจากใจ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็จะช่วยให้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ การยิ้มเป็นสิ่งที่แสดงออกมาของภายในจิตใจ เมื่อจิตดี เพราะคิดดี แสดงออกทางวาจา และส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ดีตามมา เพราะทุกการกระทำ...ย่อมมีค่าตอบแทนเสมอ เมื่อยิ้มอย่างจริงใจให้กับผู้อื่น เราก็จะได้รับการยิ้มตอบกลับมาเช่นกัน ฉะนั้นจงยิ้มๆเข้าไว้เป็นการเพิ่มอาหารใจ ...การยิ้มคือหลักธรรม และอาหารใจคือ สติปัญญา

Advertisement

Advertisement


เครดิตภาพโดยผู้เขียน  : รูปภาพปก และ รูปภาพที่ 1 รูปภาพที่ 2 รูปภาพที่ 3 รูปภาพที่ 4 รูปภาพที่ 5