"เอนกายพิงผืนป่า สดับฟังสายธารบอกเล่า..
แผ่นดินนี้มีเรื่องราว, ก่อนกาลก่อเกิดมหานที..

หยดน้ำไหลย้อยเปียกชุ่ม ซอกหิน, หยดหนึ่งกลิ้งหล่นจากใบไม้,

ตรงรากหญ้าเปียกชุ่ม.. ค่อยๆ ไหลรวม หลั่งรินจากสูงลงต่ำ..

ผ่านซอกหิน, สุมทุมพุ่มไม้ และจึงเป็นสายธาร.. ไหลผ่านสรรพชีวิต..

จนเติบใหญ่, จนก่อเกิด เป็นชีวิต เป็นวิถีและอารยะชาติ..
...

เรื่องเล่าแห่งสายน้ำจึงไม่มีวันจบสิ้น, สัจธรรมเป็นเครื่องหมายแห่งชีวิตที่ถาวร..
โลกที่ใหญ่โต ก่อกำเนิดจากพลังงานอนุภาค..

ปลายคืนกลับสู้ต้น เพียงเพื่อหมุนเวียนอีกหลายๆ ระลอก..
..

‘ชีวิตผ่านการบอกเล่าแห่งสายน้ำ.. เช่นนี้"

(กวีร้อยแก้ว โดย อินทรธนู นามปากกาของศักรินทร์ สีหมะ เผยแพร่ครั้งแรกในสเตตัส FACEBOOK ส่วนตัว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562)

สายธารที่ไหลผ่าน บ้านต้นไม้ร้อยหวัน ภาพโดย เพจบ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ"บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ"  https://www.facebook.com/RoywanFarmstay/ 

Advertisement

Advertisement

คือ แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนป่าต้นน้ำ และการเรียนรู้สายสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง.. บริหารจัดการภายใต้การนำของคุณสุรศักดิ์ เย็นทั่ว หรือในนาม "จู ร้อยหวัน" อดีต นักปฏิบัติการทางสังคม นักกิจกรรม สื่อมวลชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการฟื้นฟูพันธุ์กรรมท้องถิ่น และครูภูมิปัญญาด้านการจัดการเรียนรู้แก่เด็ก และเยาวชน / ผู้ที่มากด้วยประสบการณ์การเดินทาง การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม ผู้ยืนหยัดยึดมั่นในวิถี "เขียวกินได้" หรือแนวคิดการฟื้นฟูพันธุ์กรรมท้องถิ่นในชุมชน การปลูกและขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น การเพิ่มคุณค่าและการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำในท้องถิ่น.. 

คุณสุรศักดิ์ เย็นทั่ว หรือในนาม คุณสุรศักดิ์, คุณอนงค์ (ภรรยา) และ กัลยานิมิตร คุณจิรนนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนรางวัลซีไรต์ จากผลงานกวีนิพนธ์

ผู้เขียนมีความผูกพันกับคุณสุรศักดิ์ เย็นทั่ว ในฐานะของผู้ร่วมอุดมการณ์การจัดการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 ด้วยภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่หนักแน่นของคุณสุรศักดิ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บ่งชี้ให้ผู้เขียนเชื่อมั่นเสมอ ถึงอุดมคติเบื้องลึก วิสัยทัศน์เบื้องหน้า และเจตนาอันหนักแน่น ที่ต้องการถนอมทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ให้เป็นแหล่งพักพิงชีวิต ไว้ผ่อนคลายดวงใจของผู้เหนื่อยหล้า ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่คนทุกๆ ช่วงวัยทั้งในชุมชนเอง และผู้มาเยือน..เปรียบได้กับนาม "ร้อยหวัน" ซึ่งในที่นี้หมายถึง การเชื่อมร้อย "หวัน" ที่มีความหมายเทียบกับ "ความรู้" ในภาษาท้องถิ่นใต้ กับ "พันป่า" ซึ่งคือป่าและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของรากต้นคิด "ร้อยหวัน พันป่า" หรือ การเชื่อมร้อยการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นรากฐานความคิดที่คุณสุรศักดิ์ เย็นทั่ว ถือเป็นปรัชญาในการใช้ชีวิต และสร้างพื้นที่ของตนเองให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้คนที่เข้ามาพักพิง การสร้างบรรยากาศรอบข้างให้เอื้อต่อการพักผ่อน และการเรียนรู้ตัวตนของมนุษย์ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น และการปกปักรักษาธรรมชาติป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

Advertisement

Advertisement

ห้องพัก

บรรยากาศในพื้นที่ และอาหารท้องถิ่น ภาพจากเพจ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ

ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ระหว่างคนและธรรมชาติ ถือเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่ง อันก่อให้เกิดจิตสำนึกต่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ สังคมมนุษย์ และความมั่นคงทางอาหาร, ในขณะที่วิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการผลิตของสังคมมนุษย์กำลังก้าวหน้าสู่ความล้ำสมัย ก่อให้เกิดผลดี ความสะดวกสบายต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในวิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์ ขณะเดียวกัน ผลลัพธ์อื่นๆ ที่สร้างผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมก็ก่อตัวเป็นมลภาวะคอยรุมเร้าวิถีการดำรงอยู่ของมนุษย์ให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อ โรคร้ายต่างๆ นานา ที่เข้ามาในชีวิต ร่างกาย สมอง จิตใจ ครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม กลายเป็นสังคมที่มนุษย์ทั่วไปต้องดิ้นรนท่ามกลางสภาพจิตใจที่อ่อนหล้า สังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและความเลื่อมล้ำ ตลอดจนมลพิษที่ฝังตัวแนบแน่นอยู่กับอากาศที่ใช้หายใจ น้ำที่ดื่ม อาหารที่รับประทาน และพันธ์ุพืชที่ถูกดัดแปลงพันธุ์กรรม จนบางสายพันธุ์เป็นหมัน ไม่สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้  ฯลฯ

บรรยากาศการใกล้ชิดธรรมชาติ ภาพจากเพจ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ

ชีวิตมนุษย์จึงต้องการความสงบ เรียบง่าย และการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สูดอากาศที่ปลอดโปร่ง สดชื่น และปลอดภัย ได้รับประทานอาหารพื้นบ้านที่ประกอบไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความสะอาดตามโภชนาการที่มนุษย์ควรได้รับ.. สัมผัสกับลำธารน้ำใสไหลเย็นจากขุนเขาและแนวไพร สูดดมกลิ่นอายแห่งพืชพันธุ์ธรรมชาติ สตรับฟังสำเนียงแห่งบ้านป่า เสียงหรีดเรไร สายน้ำที่หลากไหลผ่านซอกหิน และสายลมที่โชยพัดให้กิ่งไม้ริมคลองเอนไหว.. ฝูงปลาที่แหวกว่ายในแอ่งน้ำเล็กๆ ระหว่างซอกหิน กับหอยโล่ที่ซ่อนตัวในผืนทรายสีน้ำผึ้งใต้ขอนไม้ชายคลอง..

บรรยากาศ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ ภาพจาก เพจบ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ

หลากหลายชีวิต เรื่องราว  สรรพเสียง และความงามอันล้ำค่าที่แฝงตัวในความเรียบง่ายของบรรยากาศที่ห่อหุ้มไว้ด้วยชุมชนแห่งการอนุรักษ์และวิถีคนต้นน้ำ ณ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่เพรียกหาวิถีแห่งความสงบกับธรรมชาติที่อุดม..

 

เรื่องโดย ศักรินทร์ สีหมะ

ภาพประกอบ จากเพจ FACEBOOK: บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ และ Mr. Loran Parrish

แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

 

สารคดีสั้น เพิ่มเติม เกี่ยวกับ "บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ จาก YOUTUBE: https://youtu.be/Ehnes5L7seM