ดังจะเห็นได้ว่าการพูดนั้นเป็นการสื่อสารที่สำคัญที่จะสื่อถึงความเข้าใจด้วยเหตุและผล อันมีเจตนาที่จะขจัดปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกัน ซึ่งการพูดนั้นมีจะมีผลทั้งผลดีและผลเสีย การที่ได้พูดไปแล้วผู้พูดจะต้องรับผิดชอบในคำพูดของตนเองเหมือนที่บอกว่าคำพูดจะเป็นนายเราเมื่อเราพูดออกไป การพูดนั้นจึงจะต้องอาศัยกาละเทศะโดยจะต้องมีจังหวะเวลาในการพูด หากพูดตามกาลเวลาหรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการพูดและะการแสดงออกในกาลที่ต่างกันนั้น

    ถ้าหากการพูดที่ดี การจะพูดออกไปควรจะแสดงออกถึงสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ทั้งจะต้องจริงใจในสิ่งที่จะพูด ซึ่งคำพูดทุกคำพูดล้วนแล้วแต่มีกระบวนการเริ่มมาจากความคิด หากความคิดดีแล้ว การกระทำทางวาจาก็จะดีตามมา ส่งผลให้การกระทำทางกายที่สื่อไปถึงผู้อื่นจะได้รับรู้และมีความรู้สึกที่ดี และคำพูดนั้นจะมีประโยขน์ต่อผู้อื่น ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้พูดอยากจะสื่อออกไป ซึ่งจะเป็นเสน่ห์กับตัวผู้พูดมาก กว่าการพูดในสิ่งที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและจะส่งผลที่ไม่ดีกับตัวผู้พูด การพูดจึงจะต้องระมัดระวังอย่าให้เดือนร้อนต่อตัวผู้พูดและผู้อื่น ทั้งผู้พูดควรศึกษาในเรื่องที่จะพูดให้ถ่องแท้โดยค้นคว้าศึกษาหาความรู้ให้ตกผลึกก่อนจะพูดให้ผู้อื่นฟัง อย่าพูดโดยฟังตามกันมา เขาเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ อย่าลืมว่าความเชื่อย่อมมาก่อนความจริงเสมอ ่ฉะนั้น การพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการพูดไปตามกาลดังนี้

Advertisement

Advertisement

 

https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-3616867/

 

  • 1.การพูดตามกาลหรือกาละเทศะ ว่าเมื่อใดควรพูดหรือไม่ควรพูด เช่นเวลารับประทานอาหาร เวลาโศกเศร้าเสียใจ เวลาไปงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคล ก็ควรที่จะรู้เวลาในการพูดว่าเหมาะสมกับเวลานั้นหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เราควรคิดและพิจารณาก่อนจะพูดโดยดูสภาพแวดล้อมว่าตอนนั้นผู้อื่นรอบตัวผู้พูดรู้สึกอย่างไร สภาพแวดล้อมเป็นตัวกำหนดในการพูด การพูดจะเป็นเช่นไรและผู้พูดอยู่ในสถานการณ์ไหน  อาทิเช่น เราไปงานศพเราก็ควรที่จะเคารพญาติของผู้วายชนม์และเคารพต่อผู้วายชนม์ ไม่ควรพูดคุยกันหัวเราะในขณะที่มีการสวดอภิธรรมกัน ควรรู้เวลาว่าจังหวะไหนควรพูดและไม่ควรพูดในงานนั้น ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคล หากจะพูดคุยกันก็ควรหาช่วงเวลาที่เหมาะสมหากเป็นเวลาประกอบพิธีกรรม ไม่ควรพูดคุยกันซึ่งจะรบกวนผู้อื่นที่เขาตั้งใจในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ

Advertisement

Advertisement

 

https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-153723/

 

  • 2. พูดโดยการใช้ภาษาที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งการพูดโดยการใช้ภาษาทางกายในการพูดออกไป ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับผู้อื่น การแสดงออกซึ่งท่าทางประกอบนั้นจะทำให้มีความรู้สึกร่วมในการพูดคุยและจะทำให้ผู้อื่นนั้นมีทัศนคติที่ดีต่อผู้พูดซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจในความหมายที่ผู้พูดสื่อได้ง่าย และสมบูรณ์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารนั้น

Advertisement

Advertisement

 

https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2-gesturing-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2-4498458/

  • 3.การพูดนั้นจะต้องชัดเจนและกระชับเข้าใจง่าย อธิบายที่มาที่ไปก่อนจะนำเข้าเรื่องในสิ่งที่ผู้พูดจะพยายามสื่อให้กับผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2-23713/

  • 4.การพูดควรแทรกความสนุกสนานบ้าง ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นมีความพึงพอใจและมีความสนใจทั้งยังมีความรู้สึกหรืออารมณ์ในสิ่งที่พูดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดอรรถรสในการพูดคุย

https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-32267/

  • 5.การพูดควรให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่พูดแทรกหรือพูดขัดจังหวะ ควรรอให้ผู้อื่นนั้นพูดจบก่อน และผู้พูดก็ไม่ควรพูดจาทับถมหรือเหยียดหยามความคิดความเห็นของผู้อื่นที่พูดออกมา และควรเคารพในความเห็นของผู้อื่นทั้งไม่ควรให้ผู้อื่นนั้นเชื่อและคิดเหมือนตน

 

https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2-154850/

 

  • 6.ควรพูดเสียงที่ชัดเจนไม่ตะโกนดังจนเกินไปหรือไม่ใช่เป็นน้ำเสียงข่มผู้อื่น โดยผู้พูดจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในสภาวะปกติให้เหมือนการแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันทุกคนมีความแตกต่างกันด้านความคิด ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอยู่ที่เหตุผลแต่ละบุคคลการโต้แย้งด้วยคำที่ไม่เหมาะสมซึ่งบางทีอาจจะรุนแรงทำให้เกิดความไม่พอใจหรือขัดเคืองใจกันได้

 

https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-4061501/

 

  • 7.การพูดนั้นพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส แล้วสบตากับผู้ที่ได้สนทนาด้วยอย่างตั้งใจทั้งการพูดและการฟังจากตัวพูดเองและผู้อื่นเพื่อแสดงออกซึ่งมิตรภาพระหว่างที่สนทนา และมีท่าทางประกอบการพูดให้มีชีวิตชีวาน่าติดตาม การพูดนั้นจะพูดในเนื้อหาโดยตรงหรือออกนอกเรื่องเล่าประสบการณ์ต่างๆของตัวเองก็เป็นเทคนิคของผู้พูดแต่ละคนเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ อาจจะแทรกความตลกไปในการพูดจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่เบื่อในการฟัง

 

https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-2026464/

 

  เราจะเห็นได้ว่าการพูดนั้นมีอิทธิพลต่อกัน การพูดของแต่ละฝ่ายที่พูดคุยกันซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและจะทำให้ง่ายในการติดต่อสื่อสาร      ระหว่า่งสนทนากันผู้พูดจะสามารถทราบถึงความเข้าใจของฟังได้เนื่องจากการที่ผู้พูดได้พูดคุยย่อมรู้ถึงความรู้สึกว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดนั้นพูดแล้วหรือไม่ อันจะทำให้เกิดความประทับใจและสนใจ ทำให้การพูดนั้นสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแน่นอน

ภาพจากpixabay ภาพปก/ภาพประกอบ ภาพที่ 1 / ภาพที่ 2 / ภาพที่ 3 /ภาพที่ 4 /ภาพที่ 5 / ภาพที่ 6 / ภาพที่ 7 /ภาพที่ 8

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !