พัฒนาการของมนุษยชาติตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

.

        สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ช่วงเวลาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในสังคมมนุษย์เริ่มต้นไม่เท่ากัน นักโบราณคดีบางคนคือการกำเนิดของมนุษย์ชาติ โดยย้อนหลังไปถึงการค้นพบโครงกระดูกของบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดคือมนุษย์สายพันธุ์ ออสตราโลพิเทคัส มีอายุราว 4.4 ล้านปีมาแล้ว นักโบราณคดีบางคนใช้หลักฐานการค้นพบมนุษย์สายพันธุ์โฮโมอิเล็คตัส และมนุษย์ โฮโมฮาบีลิส ซึ่งคล้ายคลึงกับมนุษย์ในปัจจุบัน มีอายุราว 2 ล้านปีมาแล้ว นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก เมื่อนับมาถึงการค้นพบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อราว 5,500 ปีมาแล้ว


            สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นย่อยๆ ได้หลายรูปแบบแต่ที่นิยมใช้มี 2 รูปแบบดังนี้

1. การแบ่งยุคโดยใช้พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์แบ่งได้เป็น 2 ยุคคือยุคหินและยุคโลหะ

Advertisement

Advertisement


2. การแบ่งยุคโดยใช้แบบแผนการดำรงชีวิตและลักษณะทางสังคมแบ่งเป็น 3 ยุค คือยุคสังคมล่าสัตว์และหาของป่าหรือยุคสังคมในพาน ยุคหมู่บ้านสังคมเกษตรกรรม และยุคสังคมเมือง

...

           สมัยประวัติศาสตร์

สมัยประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในดินแดนต่างๆ เริ่มต้นไม่พร้อมกันสำหรับประวัติศาสตร์สากลเริ่มเมื่อประมาณ 5,500 ปีมาแล้วหรือราว 3, 500 ปีก่อนคริสต์ศักราชเมื่อพบการประดิษฐ์ตัวอักษรได้เป็นครั้งแรกในดินแดนเมโสโปเตเมีย และแหล่งอารยธรรมโบราณอื่นๆ การประดิษฐ์ตัวอักษรทำให้มนุษย์ชาติสามารถสื่อสารได้ชัดเจน  สามารถสืบทอดความรู้ทางวิทยาการด้านต่างๆทำให้มนุษย์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว


    ประวัติศาสตร์สากลของมนุษย์ชาติแบ่งออกเป็นยุคสมัยย่อยๆ ได้หลายแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่นักประวัติศาสตร์หรือผู้เขียนประวัติศาสตร์ตั้งขึ้นเกณฑ์การแบ่งที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปคือ  การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์สากลตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ชาติตะวันตก สมัยประวัติศาสตร์ชาติสากลสามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุคใหญ่ๆได้แก่

Advertisement

Advertisement


1. ประวัติศาสตร์ยุคโบราณเริ่มต้นจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียในยุคเหล็กราว 3, 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช


2. ประวัติศาสตร์ยุคกลางเริ่มต้นเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 จนถึงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15


3. ประวัติศาสตร์ยุคใหม่เริ่มต้นเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 สุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อพ. ศ. 1945


4. ประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันหรือประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลกทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองเป็นช่วงสมัยของสงครามเย็นระหว่างมหาอำนาจจากสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายทำให้ผิวของสงครามเย็นสิ้นสุดลงโลกได้พัฒนาเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่ายุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

Advertisement

Advertisement

..ขอบคุณภาพจาก pexels และ pixabay : ภาพปก / ภาพที่1 / ภาพที่2 / ภาพที่3