การทำสรุปแบบปกติเชื่อว่า ทุกคน  เคยผ่านการใช้ “ เครื่องมือ “ นี้แล้ว แต่หลายคนอาจมองข้าม ทำให้การเรียนรู้ขาดสีสัน และ มีศักยภาพ

ที่ไม่เต็มที่ ดังนั้น ผู้เขียนจึงหยิบยกหัวข้อทั้ง 3 มานำเสนอ คือ  1. หลักการทำงานของสมองในการเกิดกระบวนการเรียนรู้  

2. การใช้ “เครื่องมือ” อย่างถูกต้อง และ  3.แอพพลิเคชั่น MIHO  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึง หลักการทำงานของสมองเมื่อ

เกิดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ "เครื่องมือ" และ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของทุกท่านด้วยแอพพลิเคชั่นที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยผู้

อ่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้มีการหันกลับมาใช้ “ เครื่องมือ ” นี้มากขึ้น และ ทำให้การเรียนรู้กลับมามีความ

น่าสนใจ ไปพร้อมกับมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น


 

การทำสรุปโดยใช้ Mind Mappingสมองของเราจะเกิดการเรียนรู้เมื่อเกิดการรับรู้ และ เชื่องโยง โดยการรับรู้เริ่มจากสิ่งกระตุ้น หรือ รูป เสียง กลิ่น รส

Advertisement

Advertisement

สัมผัส จากประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งถูกส่งต่อไปยังสมอง และ เกิดการเชื่อมโยงสิ่งกระตุ้นเหล่านั้น เข้ากับ ข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งหลักการนี้เป็น

หลักการเดียวกับ “เครื่องมือ” หรือ แผนผังความคิด  เพื่อให้สามารถเห็นภาพของหลักการทำงานได้ชัดเจนขึ้น โดยทั่วไป หลายคนจะทำสรุปด้วย

การเขียน หรือ พิมพ์ข้อความ เป็นบรรทัดยาวๆ ที่มีเนื้อหา และ สูตร โดยเมื่อพิจารณาลึกลงไปจะพบว่า การสรุปเช่นนี้ จะทำให้ได้ข้อมูลที่สำคัญ

แต่ไม่ผ่านกระบวนกระบวนการคิด วิเคราะห์ อีกทั้งยังไม่เกิดการจัดการที่เป็นระบบพอที่จะเห็นความเชื่อมโยง ซึ่ง แผนผังความคิด นี้เอง

ที่จะเข้ามาทำให้ข้อเสียเหล่านั้นหายไป เนื่องจากการทำงาน ขอแผนผังความคิด เริ่มโดย พื้นที่ตรงกลางเป็นหัวข้อที่เราสนใจ และ

Advertisement

Advertisement

ขยายข้อมูลออกข้าง ไปพร้อมกับการที่จะต้องคิดไปด้วยว่า ควรจะใส่อะไรดีที่สำคัญ ซึ่งส่งผลให้สมองเราสามารถจดจำ และ ดึงข้อมูลเหล่านี้

ออกมาใช้ได้อย่ารวดเร็ว  ซึ่งหากผู้อ่านอยากลองทำ แผนผังความคิด ทางผู้เขียนก็มีแอพ miro แนะนำ เนื่องจากสามารถทำงานพร้อมกันได้

หลายคน และ อำนวยความสะดวกในการสร้าง แผนผังความคิดอีกด้วยการทำสรุปโดยใช้ Mind Mapping และ Miro


            แผนผังความคิด ทำให้ศักยภาพของการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีลักษณะคล้ายการเรียนรู้ของสมอง หรือ ช่วยแบ่งเบาภาระให้สมองส่งผลให้เกิดการดึงข้อมูลไปใช้

 

 Miro ใน ios และ android