ความสำคัญของเวลากับประวัติศาสตร์

        เวลามีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตมนุษย์ใช้การเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นเครื่องมือบอกเวลาต่อมามนุษย์จึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือบอกเวลา เช่น นาฬิกา ปฏิทิน ทำให้มนุษย์ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาได้กว้างขวางสะดวกและชัดเจนขึ้นหนังสือ

         หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนับและการแบ่งช่วงเวลาในระบบต่างๆได้มาจากโบราณวัตถุและโบราณสถานที่พบในดินแดนต่างๆของโลกทำให้สันนิษฐานได้ว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในยุโรปเมื่อ 200 ปีมาแล้วได้ขีดเส้นหรือเซาะร่องบนไม้หรือกระดูกสัตว์เพื่อนับวันจากรูปร่างของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละคืน

นาฬิกา

           การพบปฏิทินโบราณของชาวสุเมเรียนที่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรทีสปัจจุบันคือดินแดนประเทศอิรักทำให้รู้ว่าเมื่อราว 500 ปีมาแล้วชาวสุเมเรียนรู้จักการแบ่งช่วงเวลา 1 เดือนมี 30 วันแต่ละวันมี 12 ช่วงเวลาแต่ละ 1 ช่วงเวลามี 2 ช่วงและแต่ละช่วงเวลายังแบ่งย่อยออกเป็น 30 ส่วน

Advertisement

Advertisement

        
         ส่วนชาวอียิปต์โบราณได้จัดทำปฏิทินที่กำหนด 1 ปีมี 365 วันโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการเฝ้าสังเกตท้องฟ้าการโคจรของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำไนล์ที่เกิดขึ้นทุกปี

พิมพ์ดีด
                  ปฏิทินและเครื่องมือสำหรับการนับช่วงเวลาได้พัฒนาสืบต่อกันมามีการสร้างนาฬิกาแดดนาฬิกาน้ำ เพื่อช่วยในการดูเวลาจนกลายเป็นนาฬิกาในปัจจุบันและปฏิทินในระบบจันทรคติและสุริยคติ ซึ่งทำให้มนุษย์สามารถศึกษาเรื่องราวที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน


           การศึกษาเหตุการณ์สำคัญในอดีตนั้นย่อมมีช่วงเวลาและสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานักประวัติศาสตร์จําเป็นต้องอาศัยอ้างอิงช่วงเวลาด้วยคำต่างๆเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆเวลาจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาสังคมมนุษย์ในอดีตเพราะเวลาจะช่วยบอกได้ว่าสังคมในพื้นที่ต่างๆมีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอย่างไรเวลาจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนเหตุการณ์ใดเกิดหลังสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเหตุการณ์ใดเป็นสาเหตุและเหตุการณ์ใดเป็นผลแต่ละเหตุการณ์มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรหรือและสังคมที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ต่างช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการอะไรการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์ในพื้นที่ต่างๆกันและต่างช่วงเวลาการทำให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของสังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจนนี่เป็นลักษณะเฉพาะของประวัติศาสตร์ทีสำคัญอย่างมากกับความแตกต่างของเวลาและสถานที่ของสังคมมนุษย์

Advertisement

Advertisement

 

 ขอบคุณภาพจาก pexels และ pixabay : ภาพปก / ภาพที่1 / ภาพที่2 / ภาพที่3